ZAPYTANIE O WYCENĘ DO SZCOWANIA WSTĘPNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia na pełnienie funkcji koordynatora projektu unijnego FE SL 2021-2027 RSO4.6. Wobec powyższego, w ramach rozeznania rynku

Continue reading

ZAPYTANIE O WYCENĘ DO SZACOWANIA WSTĘPNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje przeprowadzić procedurę  na wyłonienie wykonawcy audytu energetycznego dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, w wyniku której Zamawiający przydzieli zamówienie. Wobec powyższego,

Continue reading

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej dostosowania klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych, montaż nowoczesnych instalacji i zabezpieczeń p.poż., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi Postępowanie przetargowe dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Continue reading

Ogłoszenie o przetargu: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi inwestora zastępczego

Continue reading

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż – UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej dostosowania klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych, montaż nowoczesnych instalacji i zabezpieczeń p.poż., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi Postępowanie przetargowe dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings   Informacja o unieważnieniu postępowania

Continue reading

Ogłoszenie o przetargu: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” – UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings   Informacja o unieważnieniu postępowania – plik do pobrania

Continue reading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA MUZEUM DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   Informacja z otwarcia ofert – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej prowadzonego

Continue reading

Ogłoszenie – konserwacja obiektów z księgozbiorów Judaików

Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, działając zgodnie  z „Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej do 30 tys. euro”, zaprasza do złożenia oferty cenowej na konserwację zachowawczą obiektów z księgozbioru judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe Zestawienie woluminów przeznaczonych do konserwacji w roku 2020 Zestawienie woluminów

Continue reading

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu PLIKI DO POBRANIA: Ogłoszenie o zamówieniu  Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ

Continue reading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA MUZEUM DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   Odpowiedź na pytania: ODPOWIEDŹ NA PYTANIA – dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na remoncie

Continue reading

Plan postępowań o udzielnie zamówień publicznych 2020 r Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Plan postępowań o udzielnie zamówień publicznych 2020 r Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Plik do pobrania

Continue reading

Informacja z otwarcia ofert w przetargu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na remont systemu kanalizacji wraz z przyłączami w piwnicach budynku wystawienniczego. do pobrania: informacja

Continue reading

Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie remontu systemu kanalizacji wraz z przyłączami

Wykonanie remontu systemu kanalizacji wraz z przyłączami w piwnicach budynku wystawienniczego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Przedmiar Specyfikacja techniczna Plan piwnic.

Continue reading

Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej

Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej budynku wystawienniczego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – zalecenia PSP. Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Dokumentacja techniczna Przedmiar Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.   Informacja o unieważnieniu postępowania

Continue reading

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wydzieleniu ppoż. przestrzeni magazynowej od wystawienniczej wraz z remontem magazynu Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Continue reading

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wydzieleniu ppoż. przestrzeni magazynowej od wystawienniczej wraz z remontem magazynu Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Continue reading