Zapytanie o wycenę do szacowania wstępnej wartości zamówienia

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia na pełnienie funkcji koordynatora projektu unijnego FE SL 2021-2027 RSO4.6.

Wobec powyższego, w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2. Treść zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia w celu oszacowania wartości zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Prosimy o składanie propozycji cenowej w terminie do 16 lutego 2024 r., do końca dnia
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:przetarg@muzeum.bytom.pl

Wymagania wobec ofert:

Cena wyceny powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej,
tj. PLN cyfrowo i słownie, wraz z należytym podatkiem VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Informujemy, że przedmiotowe zapytanie o wycenę nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

zapytanie o wycenę