Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://muzeum.bytom.pl/

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-24.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nie wszystkie materiały wizualne posiadają napisów dla osób słabosłyszących. Nie wszystkie dokumenty posiadają warstwę OCR dostępna dla czytników tekstu. Braki w zakresie dostępności są sukcesywnie usuwane. W przypadku zgłoszenia potrzeby dostępu do dokumentu zapewniamy dostęp alternatywny.

Powody braku spełniania wymagań

 • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Poprawienie dostępności w zakresie materiałów archiwalnych na stronie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Klawisz TAB umożliwia nawigację po stronie intenretowej.
 • Klawisze kursora umożliwiają przewijanie strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Lochowicz, email: sekretariat@muzeum.bytom.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32-281-82-94 w. 111 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (Gmach główny)

Plac Jana III Sobieskiego 2
41-902 Bytom

Parking

 • Parking ” miejski” znajduje się na placu przed Muzeum
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest płatny (w soboty i niedziele bezpłatny).

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku znajduje się od strony pl. Jana III Sobieskiego 2. Istnieje możliwość dostania się do wejścia z pominięciem schodów – poprzez ich objechanie od lewej strony
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 250 centymetrów.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem znajduje się hol. Po prawej stronie znajduje się kasa, po lewej stronie jest winda.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • po prawej stronie w holu- naprzeciwko kasy
 • Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 110 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 800 444 555

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Łazienka zlokalizowana jest na pierwszym piętrze w holu
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 120 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 100 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 50 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 40 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

ul. Korfantego 34
41-902 Bytom

Parking

 • Nie posiadamy własnego parkingu – można skorzystać z odpłatnych miejsc parkingowych wzdłuz ul. Korfantego
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest płatny (w soboty i niedziele bezpłatny).

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu ( stale otwarta w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających). Od furtki prowadzi na wprost chodnik do wejścia. Przed wejściem do pokonania są schody.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Istnieje możliwość uzyskania pomocy w pokonaniu schodów ze strony personelu Muzeum (po wcześniejszym umówieniu terminu zwiedzania)
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

 • W przedsionku, po prawej stronie znajduje się portiernia. Za przedsionkiem po prawej stronie znajduje się kasa, a po lewej szatnia. W celu dostania się na wystawy trzeba pokonać schody (możliwe uzyskanie pomocy personelu po wcześniejszym umówieniu zwiedzania)
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w kasie

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Toaleta znajduje się na parterze nie jest jednak przystosowana do osób z niepełnosprawnością
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Wniosek o zapewnienie dostępności – plik PDF do pobrania (190kB)

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.