Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej dostosowania klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych, montaż nowoczesnych instalacji i zabezpieczeń p.poż., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi

Postępowanie przetargowe dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, postępując zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na w/w usługi wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Cegroup sp. z o.o. sp.k.

ul. Kościuszki 1c

44-100 Gliwice

W kryterium ceny oferta uzyskała 60 pkt

W kryterium doświadczenia głównego projektanta uzyskała 40 pkt

Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia (art. 239 ust. 1).

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrano ofertę ważną, spełniającą wymagania Zamawiającego, niepodlegającą odrzuceniu. Oferta była jedyną złożoną w postępowaniu.