Ogłoszenie o przetargu: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”

Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi inwestora zastępczego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, postępując zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na w/w usługi wybrano ofertę Wykonawcy

 

Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak

ul. 1 Maja 83

41-706 Ruda Śląska

W kryterium ceny oferta uzyskała 50 pkt

W kryterium okresu gwarancji uzyskała 20 pkt

W kryterium doświadczenia zespołu uzyskała 30 pkt

Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia (art. 239 ust. 1).

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrano ofertę ważną, spełniającą wymagania Zamawiającego, niepodlegającą odrzuceniu, która otrzymała więcej punktów łącznie we wszystkich kryteriach.