Zapytanie o wycenę do oszacowania wstępnej wartości zamówienia

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje przeprowadzić procedurę  na wyłonienie wykonawcy audytu energetycznego dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, w wyniku której Zamawiający przydzieli zamówienie.

Wobec powyższego, w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2. Treść zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia w celu oszacowania wartości zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Prosimy o składanie propozycji cenowej w terminie do 26 stycznia 2024 r., do końca dnia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:przetarg@muzeum.bytom.pl

Wymagania wobec ofert:

Cena wyceny powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo i słownie, wraz z należytym podatkiem VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Informujemy, że przedmiotowe zapytanie o wycenę nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załącznik nr 1- formularz wstepnej wyceny, rozmiar pliku 54,8 KB

Zalacznik-nr-2-Opis-przedmiotu-zamowienia, rozmiar pliku 68,7 kB