OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie remontu Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MUZEUM

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

Informacja z otwarcia ofert – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń

Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu