ZAPYTANIE O WYCENĘ dot. projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”.

ZAPYTANIE O WYCENĘ DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie koncepcji architektonicznej.

Wobec powyższego, w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2. Treść zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia
w celu oszacowania wartości zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Prosimy o składanie propozycji cenowej w terminie do 28 sierpnia 2023 r., do końca dnia
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetarg@muzeum.bytom.pl

Wymagania wobec ofert:

Cena wyceny powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo i słownie, wraz z należytym podatkiem VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Informujemy, że przedmiotowe zapytanie o wycenę nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załącznik 1 – treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 – formularz wstępnej wyceny

Załącznik 3 – zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków