Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu

Jakże byłby nudno, gdyby wszyscy byli tacy sami – o pięknie różnorodności

Wychodząc od prostej obserwacji, że każdy z nas jest inny, różny, wyjątkowy podejmowany jest  temat różnorodności. Na zajęciach wprowadzone zostaje pojęcie różnic kulturowych. Dzieci poznając wybrane eksponaty zapoznawane są także z podstawowymi wiadomościami na temat kultury żydowskiej. Potrafią wskazać różnice i podobieństwa między współistniejącymi niegdyś kulturami. Zajęcia mają na celu także wzmacnianie postaw otwartości oraz zdrowego, pozytywnego zainteresowania drugim człowiekiem.

Lekcja przeznaczona przede wszystkim dla najmłodszych grup wiekowych (6-9 lat).

 

Kiedyś to dopiero było. Wielokulturowy Bytom

Zajęcia wprowadzające w historyczne dzieje Bytomia z naciskiem na grupy ludności, które składały się na jego kulturowy krajobraz. Uczestnicy dowiedzą się nieco na temat współistnienia tych grup, życia codziennego na przełomie XIX i XX wieku oraz ważnych miejsc w przestrzeni miasta. Najmłodsi uczestnicy będą poruszać się po dawnym Bytomiu utrwalonym na ogromnej planszy do gry, po której przewodnikiem będą ich rówieśnicy Lotte i Max – żydowskie dzieci zamieszkujące Bytom na początku XX wieku.

Jako wariant tej lekcji może zostać przeprowadzony także spacer miejski śladami bytomskiej społeczności żydowskiej.

Lekcja dostępna jest w czterech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 oraz szkoły ponadpodstawowe.

Z wizytą w synagodze

Czym jest i jak działa synagoga? Przyglądając się eksponatom zgromadzonym na wystawie uczestnicy zapoznają się z wyglądem, wyposażeniem i funkcjami synagogi. Uczestnicy dowiadują się także gdzie w Bytomiu znajdowała się synagoga, kogo można było w niej spotkać oraz co się w niej działo.

Lekcja dostępna jest w czterech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 oraz szkoły ponadpodstawowe.

Radosne świętowanie

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi radosnymi świętami żydowskimi i ich specyfiką. Wychodząc od pytania o to czym jest święto i jakie są jego cechy, przy zastosowaniu metod analizy porównawczej, uczestnicy poznają elementy obrzędowości żydowskiej, a także potrafią wskazać na podobieństwa i różnice pomiędzy tradycją żydowską i chrześcijańską. W ramach lekcji zostają omówione święta takie jak: Rosz ha-Szana, Sukkot, Jom Kipur, Chanuka, Purim oraz Pesach.

Istnieje także możliwość zarezerwowania zajęć dotyczących jednego wybranego święta w okresie, w którym przypada:

Rosz ha-Szana (Nowy Rok): wrzesień/październik
Sukkot : wrzesień/październik
Jom Kippur: wrzesień/październik
Chanuka: grudzień
Purim: marzec
Pesach: marzec/kwiecień

Lekcja dostępna jest w czterech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 oraz szkoły ponadpodstawowe.

Tajemnicze przedmioty

Czy rzeczy potrafią mówić? Jakie historie się za nimi kryją? Uczestnicy w ramach zajęć odkryją historie i przeznaczenie wybranych przedmiotów związanych z kulturą, historią i obrzędowością żydowską. Poruszony zostanie także temat wyjątkowej rzeczy, jaką jest eksponat – jego znaczenia dla historii i kultury określonej społeczności i funkcji, którą zyskuje przedmiot, gdy trafia na muzealną wystawę.

Lekcja dostępna jest w trzech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8.

Nagle coś się zmieniło…

Osią zajęć jest omówienie i wyjaśnienie procesu wykluczania i dyskryminowania Żydów, który doprowadził do tragicznego finału, jakim była Zagłada, a co za tym idzie rozległych przeobrażeń w strukturze demograficznej Polski i Europy. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się mechanizmami wykluczania i dyskryminacji, które stosowano na terenie III Rzeszy już od 1933 roku oraz z historycznym przebiegiem wydarzeń, które doprowadziły do całkowitego zniknięcia przedwojennej społeczności żydowskiej z Bytomia. Uczniowie zostają uwrażliwieni na pojęcia takiej jak prawa człowieka i prawa obywatelskie, rozpoznają przejawy nienawiści i mechanizmy wykluczania oraz nabierają świadomości ich możliwych konsekwencji, także w odniesieniu do zagadnień współczesności.

Zajęcia przygotowane są zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi nauczania o II wojnie światowej i Zagładzie. Uwzględniono wiek uczniów, kompetencje społeczne oraz możliwości percepcyjne.

Lekcja dostępna jest w trzech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 4-6, klasy 7-8 oraz szkoły ponadpodstawowe.

Stamtąd przybywam – o powojennej społeczności żydowskiej w Bytomiu

Zajęcia bazując na zgromadzonych na wystawie eksponatach przedstawiają najnowszą historię Żydów w Polsce. Omawiają kontekst historyczny migracji, które miały miejsce po II wojnie światowej, warunki w jakich organizowała się społeczność żydowska w powojennym Bytomiu oraz przyczyny i przebieg kolejnych fal emigracji. W ramach lekcji uczniowie pracują z relacjami osób opowiadających o swoich powojennych losach, dzięki czemu wydarzenia historyczne stają się bardziej ludzkie i bliższe doświadczeniom uczniów, którzy uczą się także wyodrębniania istotnych informacji (faktów) oraz odróżniania ich od opinii i emocji.

Lekcja dostępna jest w trzech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 4-6, klasy 7-8 oraz szkoły ponadpodstawowe.