Muzeum Górnośląskie poszukuje kierownika Działu Administracyjno-Technicznego do pracy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie poszukuje kierownika Działu Administracyjno-Technicznego do pracy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub
 • Wykształcenie średnie techniczne o specjalności ogólnobudowlanej lub instalacyjnej;
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym (minimum 3 lata przy posiadaniu wykształcenia wyższego lub minimum 5 lat przy posiadaniu wykształcenia średniego);
 • Znajomość przepisów dotyczących eksploatacji obiektów wielkopowierzchniowych;
 • Znajomość przepisów dotyczących ppoż, bhp oraz przepisów prawa budowlanego;
 • Biegła znajomość obsługi komputera;
 • Dyspozycyjność;
 • Zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;

Mile widziane:

 • Doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie aktualnej dokumentacji stanu prawnego budynków, dokumentacji technicznej, niezbędnej do eksploatacji budynków i instalacji, uzyskiwanie koniecznych zezwoleń.
 • Opracowywanie projektów umów i regulacji wewnętrznych związanych z pracami działu oraz łączących się z administrowaniem mieniem, porządkiem i zespołem pracowników w Muzeum.
 • Przygotowywanie i nadzór nad realizacją remontów i rozliczanie rzeczowe umów i zleceń.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi roboty remontowo-budowlane.
 • Dokonywanie niezbędnych zakupów, w tym szczególnie zakupów środków inwestycyjnych oraz stałe i regularne zaopatrzenie Muzeum w niezbędne materiały, sprzęty i narzędzia.
 • Pozyskiwanie środków unijnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania działań działu DAT, udział w projektach muzealnych.
 • Koordynacja i nadzór pracy kierowcy i pozostałych pracowników działu DAT.
 • Obsługa najmu pomieszczeń w budynkach Muzeum.
 • Nadzór nad realizacją napraw i doraźnych remontów oraz prac przygotowawczych i aranżacyjnych przy wystawach wykonywanych przez pracowników działu oraz podmioty zewnętrzne.
 • Kontrolowanie i ocena aktualnego stanu budynków oraz wszelkich instalacji i terenu przyległego pod względem technicznym.
 • Opracowywanie planów rocznych i sprawozdań z działalności działu DAT.

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku,
 • możliwość podnoszenia swoich kompetencji dzięki szkoleniom specjalistycznym,
 • stabilne warunki zatrudnienia (pełny etat).

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – DAT”) w terminie do 15.02.2021 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

– Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.

– Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
 • e-mail: iod@muzeum.bytom.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

________________________________________

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.