Szukamy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Poszukujemy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Wymagania:

 • potwierdzone wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne;
 • doświadczenie w pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury);
 • biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (między innymi Excel i Word);
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu profilem instytucji/marki w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter);
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych (system zarządzania treścią WordPress);
 • łatwość w tworzeniu i redagowaniu tekstów;
 • zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność ustanawiania priorytetów;
 • otwartość oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (mile widziany poziom C1);
 • znajomość historii i kultury Górnego Śląska;
 • znajomość mowy śląskiej.

 

Opis stanowiska:

 • planowanie i koordynacja imprez i przedsięwzięć planowanych we wszystkich obiektach Muzeum;
 • wspieranie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Muzeum;
 • budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej, rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum;
 • kontakt i współpraca z mediami;
 • współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania materiałów prasowych oraz treści druków promocyjnych i ich opracowywanie i wydawanie;
 • analiza działalności Muzeum, między innymi frekwencji odbiorców oferty muzealnej;
 • koordynacja zakupu oraz innych form pozyskiwania zewnętrznej powierzchni reklamowej (reklama outdoorowa);
 • zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej;
 • dystrybucja materiałów reklamowych zgodnie z założeniami promocyjnymi;
 • udział w imprezach wizerunkowych oraz eventach Muzeum;
 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi;
 • koordynowanie elementów oferty komercyjnej Muzeum.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku;
 • możliwość rozwoju zawodowego w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego;
 • stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony).

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,
 • opcjonalnie referencji,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – specjalista ds. promocji i marketingu”) w terminie do 30 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.

Inspektor ochrony danych.
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
e-mail: iod@muzeum.bytom.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. usunięcia danych osobowych;
5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
oraz
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty”, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
* – Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

________________________________________

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.