Szukamy adiunkta/kustosza do pracy w Dziale Historii [ogłoszenie o pracę]

Muzeum Górnośląskie przyjmie adiunkta/kustosza do pracy w Dziale Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Historii

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia
 • udokumentowane zainteresowania tematyką śląskoznawczą XIX i XX w.
 • komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki) na poziomie B2 (lub wyższym)
 • doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub w instytucjach upowszechniania kultury
 • doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych
 • doświadczenie w naukowym opracowywaniu zbiorów
 • swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych i służącymi edycji ilustracji/zdjęć
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność i  samodzielność.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa
 • dorobek naukowy (publikacje) z zakresu historii
 • znajomość drugiego języka obcego (j. angielski, j. czeski)
 • wiedza z zakresu weksylologii, sfragistyki, falerystyki, numizmatyki lub kartografii Śląska.

Opis stanowiska:

 • opracowywanie zbiorów i zapis w programie w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego
 • prowadzenie prac badawczych zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu
 • prowadzenie działalności naukowej (opracowywanie scenariuszy wystaw, aktywny udział w konferencjach, sesjach, projektach naukowych, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań)
 • przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzanie kwerend, tekstów do informatorów, katalogów, przewodników, innych publikacji przygotowywanych w Muzeum Górnośląskim
 • prowadzenie działalności dydaktycznej (oprowadzanie po wystawach czasowych przygotowywanych przez pracowników Działu Historii oraz przygotowywanie materiałów do lekcji i warsztatów muzealnych)
 • współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w jednym z największych muzeów na Górnym Śląsku
 • stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieoznaczony)
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego
 • stabilne warunki finansowe.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – historia”) w terminie do 10.08.2019 roku (decyduje data wpływu).
Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
 • e-mail:I iod@muzeum.bytom.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty”, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

* – Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

________________________________________

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.