Szukamy wolontariuszy na czas Europejskiej Nocy Muzeów

Poszukujemy wolontariuszy na czas Europejskiej Nocy Muzeów.

Interesuje Cię kultura: wydarzenia kulturalne i wystawy? Marzysz o przeżyciu przygody, jaką jest praca w Muzeum? Chcesz wiedzieć, jak wygląda Noc Muzeów od podszewki? A do tego lubisz kontakt z ludźmi – pracę z nimi i dla nich? A może zawsze chciałeś (albo chciałaś) dać od siebie coś pięknego? Jesteśmy gotowi spełnić Twoje marzenia! Bo cóż jest piękniejszego niż bycie wolontariuszem (lub wolontariuszką) w trakcie tegorocznej odsłony Europejskiej Nocy Muzeów w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu pod hasłem „Piękne historie”?

Dopisz swoją piękną historię, zostań wolontariuszem podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów i pięknie wesprzyj muzealników 18 maja 2019 roku w godz. 17.00–24.00 lub bądź naszym wolontariuszem przez cały rok, a Noc Muzeów potraktuj jako początek tej współpracy.

Czekamy na osoby pełnoletnie (lub legitymujące się zgodą rodziców na taką współpracę), zainteresowane współtworzeniem wydarzeń kulturalnych, ich promocją i pomocą w pracy muzeum (aktywność na portalach społecznościowych, kolportaż materiałów informacyjnych itd.). Do zadań wolontariuszy będą należały również: obsługa zwiedzających oraz działania animacyjne, a także inne prace dostosowane do umiejętności i talentów wolontariusza.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń (wraz z danymi kontaktowymi oraz krótkim opisem dotychczasowego doświadczenia jako wolontariusza lub współpracy z instytucjami kultury czy przy współtworzeniu wydarzeń albo po prostu pracy na rzecz społeczności lokalnej) na adres: sekretariat@muzeum.bytom.pl (w tytule maila wpisując „Wolontariat podczas Nocy Muzeów”) w terminie do poniedziałku, 13 maja 2019 roku, do godz. 8.00.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.

Inspektor ochrony danych.
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
e-mail: iod@muzeum.bytom.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. usunięcia danych osobowych;
5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty:
1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty”, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
* – Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

________________________________________

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

więcej o Europejskiej Nocy Muzeów „Piękne historie”