„Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia” Nr 11

Roczniki są jak kontynuatorzy rodu – zapewniają ciągłość idei. Właśnie do rocznikowej rodziny z serii historycznej dołączył jej 11. członek. Na wydawnictwo składa się 13 niezwykle interesujących tekstów poruszających różnorodną tematykę z zakresu szeroko pojętej historii (ale i niestroniących od zjawisk kulturowych czy socjologicznych), podzielonych na 3 części: „Studia i artykuły”, „Źródła i materiały”, „Recenzje i omówienia”, wieńczy je zaś szczegółowe kalendarium wydarzeń organizowanych przez Dział Historii MGB w 2016 roku. Na szczególną uwagę zasługują ukazujące się po raz pierwszy w druku wspomnienia kapitana Antoniego Sygnarka – opis pierwszych dni II wojny światowej z perspektywy dowódcy 5 kompanii strzeleckiej 18 Pułku Piechoty. Elegancki i przejrzysty projekt spełniający standardy publikacji o charakterze naukowym sprawia, że przyjemność czytania jest jeszcze większa. Bo nie samym tekstem żyje czytelnik.

Spis treści

Od Redakcji

Studia i artykuły

Franz A. Sich, „Das jüdische Altersheim in Gleiwitz (von der Eröffnung 1926 bis zur Schließung 1942)”
Leszek Jodliński, „Dar Samuela Hirscha. Przyczynek do historii Żydów na Górnym Śląsku”
Joanna Lusek, „Wyodrębnienie się zawodu masażysty w Prusach na przełomie XIX i XX w. na przykładzie Bytomia”
Mariusz Matuszewski, „Początki kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Siewierzu”
Marc Niubo, „Muzyka w Pradze w czasach Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (1678–1683)”

 Źródła i materiały

„Wspomnienia dowódcy 5 kompanii strzeleckiej 18 Pułku Piechoty kpt. Antoniego Sygnarka”. Do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Wojciech B. Moś
Ewa Chojecka, „Wielka Industria – mit założycielski Górnego Śląska”
Maciej Droń, „Weduta Bytomia z lat 80. XIX w. jako źródłoikonograficzne do dziejów miasta”
Josef Fliegner, „FLIEGNER – einem Namen auf der Spur”
Bartholomäus [Bartłomiej] Fujak, „Codzienność na Śląsku Cieszyńskim ukryta między wierszami. Korespondencja Anny Trzaskalikówny-Pinkas i Rudolfa Pinkasa z lat 1933–1946”

 Recenzje i omówienia

Piotr Obrączka, „Pisarz zapomniany. O życiu i twórczości Zygmunta Kisielewskiego”, Kielce 2016 (Jolanta Zaczkowska)
Wolfgang Viehweger, „Stanisław Mikołajczyk. Obrońca wolności”, Herne 2016 (Bartholomäus [Bartłomiej] Fujak)
Tomasz Śmiałek, „70 lat szkoły muzycznej w Bytomiu. Dzieje budynku szkolnego”, Bytom 2016 (Maciej Droń)

Kalendarium wydarzeń Działu Kresów i Kultur Pogranicza /
Działu Historii 2016