Zwiedzanie

Wystawy mieszczą się w gmachach Muzeum Górnośląskiego przy pl. Jana III Sobieskiego 2 oraz przy ul. Wojciecha Korfantego 34 w Bytomiu.

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00–15.00
środa: 10.00–18.00
czwartek 10.00–18.00
piątek: 9.00–15.00
sobota: 12.00–18.00
niedziela: 12.00–18.00

W 2017 roku Muzeum Górnośląskie będzie nieczynne w dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, 15-16 kwietnia, 1-3 maja, 4 czerwca, 15 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia. W Poniedziałek Wielkanocny, 17 kwietnia wystawy będą czynne w godzinach 11.00-17.00.

Ceny biletów

Cennik biletów wstępu na wystawy, uczestnictwa w lekcjach muzealnych i warsztatach w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu:

Wystawy stałe

bilet normalny:  10 zł
bilet ulgowy: 5 zł
bilet grupowy: 5 zł (> 10 osób; opiekunowie grup edukacyjnych – wstęp wolny)
bilet rodzinny: 20 zł (≥3 osób)
karta EURO 26: 5 zł
Wystawy czasowe
bilet normalny:  8 zł
bilet ulgowy: 5 zł
bilet grupowy: 5 zł (> 10 osób; opiekunowie grup edukacyjnych – wstęp wolny)
bilet rodzinny: 15 zł (≥3 osób)
karta EURO 26: 5 zł
Bilet wspólny do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Muzeum Śląskiego w Katowicach, który uprawnia do jednorazowego zwiedzania wystaw w obydwu instytucjach. Traci ważność po upływie 3 miesięcy od daty zakupu.
bilet normalny:  30 zł
bilet ulgowy: 22 zł
bilet rodzinny: 75 zł

W niedziele wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny

LEKCJE I WARSZTATY

Lekcje muzealne:  30 zł za grupę + 5 zł bilet wstępu za osobę (opiekunowie wstęp wolny)
Warsztaty dla dzieci: 10 zł/os. (karnet 50 zł za 6 zajęć)
Warsztaty dla dorosłych: 20 zł/os
Warsztaty malowania piaskiem: 50 zł (grupa do 25 os.)

Kasy biletowe kończą sprzedaż biletów na pół godziny przed zamknięciem muzeum. Bilety na koncerty rozprowadza kasa w godzinach otwarcia wystaw oraz bezpośrednio przed koncertem.

Zgłaszanie wycieczek: Dział Edukacji, tel.: 32 281 82 94 w. 127.

Fotografowanie i filmowanie amatorskie wystaw bez dodatkowego oświetlenia i statywu jest dozwolone po uprzednim ustaleniu z obsługą wystaw.
Parking na placu Jana III Sobieskiego 2, płatne miejsca do parkowania wzdłuż ulicy Wojciecha Korfantego.
1. Wykaz uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, dalej jako Rozporządzenie, (Dz.U. 2008 nr 160 poz. 994):
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 • dzieciom do lat 7.
2. Wykaz uprawnionych do biletu ulgowego, zgodnie z Rozporządzeniem:
 • uczniom szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
Ulga w opłacie za wstęp przysługuje wszystkim osobom spełniającym kryteria wymienione w punktach a, b, c będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom.
3. Cena biletu wstępu dla osób niepełnosprawnych wynosi 1 zł.
4. Cena biletu wstępu dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693), wynosi 1 zł.
5. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum są:
 • legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • legitymacje emeryta-rencisty;
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • legitymacje służbowe przysługujące nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • legitymacje służbowe przysługujące pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” oraz osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • legitymacje: Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • Karta Polaka;
 • dokumenty potwierdzające wiek;
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia.
2016 All Rights Reserved | Muzeum Górnośląskie w Bytomiu