Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przyjmie do pracy osobę na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych – asystenta dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przyjmie do pracy osobę na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych – asystenta dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
 • dobra znajomość programów pakietu MS Office,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • wysokie zdolności komunikacyjne, sumienność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

Opis stanowiska:

 • bieżąca obsługa sekretariatu – rejestracja korespondencji oraz faktur, obsługa poczty elektronicznej, odpowiedzialność za sprawne funkcjonowania sekretariatu,
 • obsługa centrali telefonicznej,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji,
 • archiwizacja dokumentów,
 • samodzielne, rzetelne i terminowe realizowanie bieżących zadań zleconych przez Dyrekcję,
 • obsługa spotkań Dyrekcji,
 • dbanie o dobry wizerunek Muzeum,
 • bieżące wsparcie działań Dyrekcji oraz pracowników Muzeum,
 • opracowywanie dokumentów i zestawień w zakresie administracyjnym,
 • przygotowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych,
 • przygotowywanie umów i aneksów pomiędzy Muzeum a podmiotami zewnętrznymi,
 • opracowywanie sprawozdań miesięcznych i rocznych,
 • prowadzenie rejestru umów.

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,
 • oświadczenia RODO (w załączeniu)

osobiście (Dział Kadr) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry”) w terminie do 1.12.2023 r. (decyduje data wpływu).

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom,
 • e-mail: iod@muzeum.bytom.pl.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4 do 5, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przez okres najbliższych 12 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

 

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

________________________________________

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.