ZAPYTANIE O WYCENĘ DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje przeprowadzić procedurę konkursową na wyłonienie wykonawcy koncepcji dla wystaw stałych: etnografii i archeologii, w wyniku której Zamawiający przydzieli nagrody pieniężne i zaprosi autora/autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji odpowiednio w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, w celu wykonania dokumentacji projektowej na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Wobec powyższego, w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. Treść zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia w celu oszacowania wartości zamówienia stanowi Załącznik nr 2.

Prosimy o składanie propozycji cenowej w terminie do 29 września 2023 r., do końca dnia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetarg@muzeum.bytom.pl

Wymagania wobec ofert:

Cena wyceny powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo i słownie, wraz z należytym podatkiem VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Informujemy, że przedmiotowe zapytanie o wycenę nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 – formularz wstępnej wyceny

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Zalecenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Załącznik 4 – rzut II piętra

Załącznik 5 – rzut IV piętra

Załącznik 6 – rzut strychu

Załącznik 7 – koncepcja stałej wystawy archeologicznej

Załącznik 8 – koncepcja stałej wystawy etnograficznej

Załącznik nr 8a – plan stałej wystawy etnograficznej