Kolejny tom „Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia” w naszym muzealnym sklepie

Z dumą prezentujemy kolejny, 23. tom „Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia”. Tym razem zdecydowana większość spośród 15 artykułów powstała w oparciu o referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej „Najcenniejsze. Zabytki archeologiczne ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – nowe spojrzenie”, która odbyła się 22 września 2021 roku w naszym Muzeum. Oprócz naszych archeologów gościliśmy wówczas badaczy z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, m.in. z Wrocławia, Krakowa, Torunia, Opawy, Brna i Budapesztu. Publikację można kupić w naszym sklepie w kasie biletowej oraz sklepiku internetowym: https://sklep.muzeum.bytom.pl/?product=rocznik-muzeum-gornoslaskiego-archeologia-23.

Kolejność tekstów w publikacji jest zgodna z chronologią – od epoki kamienia do czasów nowożytnych. Poruszana w nich tematyka wiąże się przede wszystkim z omówieniem wyników analiz oraz z najnowszymi opracowaniami zabytków archeologicznych z naszych, najbogatszych w regionie, zbiorów.

Do jednych z ciekawszych przedmiotów należą tajemnicze narzędzie krzemienne z Pietraszyna sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat i dużo młodsza, bo licząca „tylko” ok. 2600 lat, zdobiona pobocznica (element rzędu końskiego) z Kamieńca. Wśród innych perełek, które wzięli pod lupę dociekliwi naukowcy, są także: odlany z brązu, zdobiony czekan z Ciska, zabytki kościane pochodzące z nieistniejącego już cmentarzyska kultury łużyckiej w Przeczycach, w tym słynne multanki, oraz piękny nowożytny kafel piecowy z Zabrza-Rokitnicy.

Czy przypominacie sobie piękne gliniane dzbany odkryte w studniach na pl. T. Kościuszki, prezentowane niegdyś w CH Agora? One także stały się przedmiotem analizy. Tym razem badacze postanowili oszacować ich pojemność, wykorzystując wzory geometryczne. Z kolei dzięki archeologii eksperymentalnej udało się odtworzyć proces wyrobu naczynia glinianego w kształcie rogu z Krzanowic i specyficzną technikę wykonania ornamentu za pomocą ptasiego pióra.

Inne opisywane grupy zabytków, niejako na nowo odkryte, to topory kamienne, szczątki tkanin, przedmioty miedziane, a także te związane z górnictwem i hutnictwem rud srebra i ołowiu. Badacze pokusili się także o zaprezentowanie nowych ustaleń dotyczących grodziska w Starym Bielsku.

Nie zabrakło również artykułów o innych zabytkach z Bytomia: monetach znalezionych przy kościele Świętego Ducha, wyrobach skórzanych z pl. T. Kościuszki i przyszwie średniowiecznego buta z bytomskiego rynku, która być może jest śladem osadników z dalekiej Fryzji.

Wszystkie artykuły, w tym jeden w języku czeskim, poddano recenzji naukowej. Tytuły, streszczenia oraz opisy rycin i tabel zostały ponadto przetłumaczone na język angielski.

 

Spis treści / Table of contents

 

7 Andrzej Wiśniewski, Katarzyna Zarzecka-Szubińska,

Adam Kobyłka, Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak, Marcin Rezner

Uwagi o półwytworze narzędzia bifacjalnego ze stanowiska Pietraszyn 11,

pow. raciborski

On a preform of a bifacial tool from Pietraszyn site 11, Racibórz County

 

27 Wratislavia Janák, Antonín Přichystal

Broušená kamenná industrie z kulmských sedimentů a velké sekeromlaty

ze serpentinitu v bytomském muzeu (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

Polished stone industry based on Lower Carboniferous (Culm) sedimentary

rocks and large axe hammers made of serpentinite in thae Upper Silesian

Museum Bytom

 

49 Kamil Adamczak, Beata Badura, Aldona Garbacz-Klempka, Łukasz Kowalski,

Małgorzata Perek-Nowak, Janusz Kozana

Nowe spojrzenie na zabytki miedziane z Przysieczy, gm. Prószków

A new look at copper artefacts from Przysiecz, Prószków Commune

 

85 Kamil Nowak, Janos Gábor Tarbay, Boglárka Maróti, György Káli, Zoltan Kis

Czekan z tarczowatym obuchem z Ciska. Śmiercionośna broń

czy oznaka prestiżu?

A disc-butted axe from Cisek. A deadly weapon or a sign of prestige?

 

111 Joanna Dymańska

Niezwykłe naczynie. Ceramiczny róg do picia z Krzanowic – próba

doświadczalnego odtworzenia technologii jego wykonania

An unusual vessel. Ceramic drinking horn from Krzanowice – an attempt

to experimentally reproduce the technology of its production

 

125 Justyna Baron, Marcin Diakowski, Beata Badura

Przedmioty z kości i poroża z cmentarzyska w Przeczycach –

perspektywa traseologiczna

Objects of bone and antler from the cemetery at Przeczyce –

a traseological perspective

 

145 Marta Kamińska

Krótka historia jednego zabytku – pobocznica z Kamieńca, pow. tarnogórski

A brief biography of an individual find – the cheekpiece from Kamieniec

in Tarnowskie Góry County

 

161 Janusz Niebylski, Dariusz Rozmus

Ślady wczesnośredniowiecznego górnictwa oraz hutnictwa rud srebra i ołowiu

w Krzykawce, pow. olkuski

Traces of early medieval mining and metallurgy of silver and lead at Krzykawka,

Olkusz County

 

183 Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży

Grodzisko w Starym Bielsku w świetle nowych perspektyw badawczych

The ring fort in Stare Bielsko in the light of new research perspectives

 

207 Piotr Boroń, Ewelina Imiołczyk

Ornament średniowiecznego buta z Rynku w Bytomiu – symbol miłości czy

wyznacznik etniczny?

An ornament of a medieval shoe from the Market Square in Bytom – a symbol

of love or an ethnic determinant?

 

229 Wojciech Kawka

Średniowieczne zabytki skórzane z badań ratowniczych na pl. T. Kościuszki

w Bytomiu. Przyczynek do badań nad średniowiecznym skórnictwem

bytomskim

Medieval leather finds from rescue excavations in T. Kościuszko Square

in Bytom. Contribution to the research on leatherworking in medieval Bytom

 

263 Martyna Niemczyk, Radosław Zdaniewicz

Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie…? Uwagi na marginesie

znaleziska naczyń ceramicznych w późnośredniowiecznych studniach

na pl. T. Kościuszki w Bytomiu

The pitcher goes so often to the well that it is broken at last…? On finds

of pottery retrieved from late medieval wells in T. Kościuszko Square in Bytom

 

293 Wojciech Kawka, Paweł Zaręba

Arcyksiążę (ponownie) odkryty. Nowożytny kafel figuralny z Zabrza-Rokitnicy

Archduke Maximilian (re) discovered. An early modern figural stove tile

from Zabrze-Rokitnica

 

319 Paweł Milejski, Jarosław Święcicki

Monety z badań archeologicznych przy kościele Świętego Ducha w Bytomiu

Coins from archaeological fieldwork outside the Holy Ghost Church in Bytom

 

341 Łukasz Antosik

Tekstylia archeologiczne w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Archaeological textiles from the collections of the Upper Silesian Museum

in Bytom

 

Sponsor: Biuro Geodezyjne GEOPRIM Arkadiusz Cieśliński