Szukamy specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw [ogłoszenie o pracę]

Muzeum Górnośląskie poszukuje specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw.

Wymagania:

 • potwierdzone wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne;
 • doświadczenie pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury);
 • biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (m.in. Excel i Word);
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu profilem instytucji/marki w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter);
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych (system zarządzania treścią Word Press);
 • łatwość w tworzeniu i redagowaniu tekstów;
 • zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • zdolność ustalania priorytetów;
 • otwartość oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Pożądane:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (mile widziany poziom C1);
 • znajomość historii i kultury Górnego Śląska;
 • znajomość mowy śląskiej.

Opis stanowiska:

 • planowanie i koordynacja imprez i przedsięwzięć planowanych we wszystkich obiektach Muzeum;
 • wspieranie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Muzeum;
 • budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej, rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum;
 • kontakt i współpraca z mediami;
 • współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania materiałów dla mediów Muzeum oraz treści druków promocyjnych i ich opracowywanie i wydawanie;
 • analiza działalności Muzeum – m.in. frekwencji odbiorców oferty muzealnej;
 • koordynacja zakupu oraz innych form pozyskiwania zewnętrznej powierzchni reklamowej (reklama outdoorowa);
 • zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej;
 • dystrybucja materiałów reklamowych zgodnie z założeniami promocyjnymi;
 • udział w imprezach wizerunkowych oraz eventów Muzeum;
 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi;
 • koordynowanie elementów oferty komercyjnej Muzeum.

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku;
 • możliwość rozwoju zawodowego w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego;
 • możliwość podnoszenia swoich kompetencji dzięki szkoleniom specjalistycznym;
 • stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony).


Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,
 • opcjonalnie – referencji,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – specjalista ds. promocji i marketingu”) w terminie do 15.10.2019 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.
Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
 • e-mail:I iod@muzeum.bytom.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,oraz
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

 

________________________________________

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.