„Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku” – nowość wydawnicza!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą nowością wydawniczą „Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”. Książka zawiera 18 artykułów, ujętych w cztery części tematyczne. Pierwsza część poświęcona została problematyce szkolnictwa powszechnego na Kresach Wschodnich, druga – rozwojowi szkolnictwa średniego i zawodowego, trzecia – rozwojowi nauki, ostatnia natomiast traktuje o powojennych implikacjach w odniesieniu do szkolnictwa kresowego.

W recenzji prof. dr hab. Hanny Markiewiczowej czytamy:

„Niniejsza książka, skupiając się na problematyce oświaty i nauki na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku, łączy w sobie spójność i wielowątkowość tematyczną. Ten mariaż przyniósł w efekcie rzecz ciekawą, uświadamiając czytelnikowi złożoność sytuacji edukacyjnej ludności Kresów w cezurze obejmującej czasy zaboru rosyjskiego, dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to ziemie «zabrane», na mocy traktatu ryskiego, weszły w skład II Rzeczypospolitej, czy wreszcie prób przeniesienia znakomitych doświadczeń dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych «Aten Wołyńskich» na terytorium Polski po II wojnie światowej. (…)

Publikacje dotyczące Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej od lat budzą zainteresowanie czytelników, zwłaszcza tych, którzy z ziemiami tymi łączą swoje lata dzieciństwa i młodości. Powrót do błogiego czasu, uroków przyrody kresowej i doświadczeń życiowych zaciążył nad myśleniem Polaków, powodując tęsknotę za minioną przeszłością. (…) W omawianej książce odbijają się w lustrze wysiłki polskich społeczników, oświatowców, nauczycieli czy duchowieństwa w walce o podniesienie cywilizacyjne mieszkańców Kresów Wschodnich. Autorzy zamieszczonych w publikacji artykułów wykorzystali cenne źródła archiwalne, dokumenty rodzinne i urzędowe oraz fotografie ilustrujące doskonałe życie Kresów Wschodnich. (…)

Recenzowana książka niewątpliwie cennym źródłem informacji na temat edukacji na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w kontekście skomplikowanych stosunków narodowościowych, światopoglądowych i kulturowych, wnosząc nieznane dotychczas szerszemu ogółowi fakty z dziedziny oświatowej i stanowiąc jednocześnie wypełnienie białej plamy w historii oświaty polskiej”.

Publikację można nabyć w sklepach Muzeum Górnośląskiego przy pl. J. III Sobieskiego 2 i ul. W. Korfantego 34 oraz w sklepie online w cenie 25 zł.