dr Czesław Greń

Wykształcenie:

 • technik leśnik, Technikum Leśne w Brynku, 1986.
 • mgr biologii, Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 2001. Temat pracy magisterskiej: „Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych – stan obecny”. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Cabała.
 • doktor nauk biologicznych. Temat pracy doktorskiej: „Zróżnicowanie fitosocjologiczne kwaśnych dąbrów z klasy Quercetea robori-petraeae -Bl. et R. Tx. 1943 na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych”. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika.

 

Bieżące projekty

 • Helophoridae Polski
 • Faunistyka chrząszczy wodnych Polski
 • Chrząszcze wodne Gruzji – badania faunistyczne, zoogeograficzne i taksonomiczne
 • Opracowanie zbioru chrząszczy wodnych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

 

Udział w towarzystwach

 • członek Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego od 1992, obecnie pełni funkcję członka zarządu
 • członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego od 1982
 • członek Polskiego Towarzystwa Leśnego od 1995

 

Udział w sympozjach i konferencjach

 

2004 – XI Tydzień Ziemi. Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze. Referat: „Lasy i leśnictwo na Górnym Śląsku”.

 

2011 –  XVIII Ogólnopolskie Warsztaty bentologiczne. Różnorodność bezkręgowców w zbiornikach antropogenicznych. Problemy ochrony i zachowania bioróżnorodności gatunkowej makrobezkręgowców.  Katowice – Cieszyn 12-14 V 2011. Referat: „Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica) Beskidu Śląskiego”.

 

2012 – Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych”. 13-14.09.2012 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

 

Sympozja Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego:

1983 Święty Krzyż (Świętokrzyski P.N.)

1984 Ojców (Ojcowski P.N.)

1985 Wieżyca (Bory Tucholskie)

1986 Ornak (Tatrzański P.N. )

1987 Goleszów

1990 Karpacz (Karkonoski P.N.)

1995 Pokrzywna (Góry Opawskie)

2000 Ojców (Ojcowski P.N.)

2009 Świętokrzyski P.N.

2010 Izabelin (Kampinoski P.N.)

2011 Pogórze Przemyskie; referat: Marek Przewoźny, Krzysztof Lubecki, Czesław Greń: „Chrząszcze wodne z załącznika Dyrektywy Siedliskowej”

2012 Pionki (Puszcza Kozienicka)

2014 Rogów k. Koluszek

2016 Gryżyna

2017 Cedynia (Rezerwat przyrody „Bielinek” nad Odrą); referat: Marek Przewoźny, Krzysztof Lubecki, Czesław Greń: „Rzadko spotykane i zagrożone chrząszcze wodne dolin rzecznych”.

 

 

Publikacje

 1. Cabała S., Greń C. 2002. Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych w warunkach silnej antropopresji – stan obecny. Cz. I. Analiza flory. Acta Biologica Silesiana, T. 36 (53), Pr. Nauk UŚ nr 2104: 9-30.

 

 1. Cabała S., Greń C. 2002. Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych w warunkach silnej antropopresji – stan obecny. Cz. II. Zbiorowiska nieleśne. Acta Biologica Silesiana, T. 36 (53), Pr. Nauk UŚ nr 2104: 31-63.

 

 1. 3. Cabała S., Greń C. Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych w warunkach silnej antropopresji – stan obecny. Cz. III. Zbiorowiska leśne. Acta Biologica Silesiana, T. 36 (53), Pr. Nauk UŚ nr 2104: 64-82.

 

 1. Greń C. 2003. Chrząszcze (Coleoptera) odłowione w gniazdach ptaków na Śląsku. Acta entomol. siles., 9-10: 35-40.
 2. Greń C. 2003. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae, Gyrinidae) rezerwatu „Ochojec” w Katowicach. Acta entomol. siles., 9-10: 41-43.

 

 1. Greń C. 2003. Wpływ okresowych wylewów zanieczyszczonych wód Kłodnicy na zgrupowania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Spercheidae, Hydrophilidae) zasiedlających jej starorzecza. Acta entomol. siles., 9-10: 45-52.

 

 1. Greń C. 2003. Pierwsze stanowisko Pityophthorus morosovi Spessivtseff, 1926 (Coleoptera: Scolytidae) i Ernobius longicornis (Sturm, 1837) (Coleoptera: Anobidae) na Górnym Śląsku. Acta entomol. siles, 9-10: 85.

 

 1. Greń C. 2003. Nowe stanowiska polskich Hydrophilidae (Coleoptera). Acta entomol. siles., 9-10: 86.

 

 1. Greń C. 2008. Nowe dane o występowaniu przedstawicieli Byrrhidae (Coleoptera) w Polsce. Acta ent. siles., 16: 21-27.

 

 1. Greń C. 2008. Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) nowy dla fauny Górnego Śląska gatunek biedronki. Acta entomol. siles., 16: 89.

 

 1. Greń C. 2008. Hydrochara flavipes (Steven, 1808) (Coleoptera: Hydrophilidae) na Śląsku. Acta entomol. siles., 16: 89.

 

 1. Greń C., Przewoźny M. 2009. Uwagi o występowaniu Hydroporus sabaudus Fauvel, 1865 (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Wiad. entomol. 28 (2): 131-132.

 

 1. Greń C., Wika S. 2009. Ciepłolubny podzespół środkowoeuropejskiej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae polygonatetosum odorati Passarge in Pallas 1996 na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. Seria B – Botanika 58: 7-17.

 

 1. 14. Greń C. Zarośnięte pąki śpiące – nieznana forma teratologiczna u drzew. Wiad. botaniczne 53 (1/2): 127-131.

 

 1. Greń C. 2009. Chrząszcze z rodziny Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Acta entomol. siles., 17 (2009): 53-76.

 

 1. Greń C. 2010. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae, Hydrophilidae, Elmidae) obszaru źródliskowego Wisły w rezerwacie przyrody „Barania Góra” (Beskid Śląski). Acta entomol. siles., 17 (2009): 41-52.

 

 1. Greń C., Wąsiński M. 2010. Nowe dla Podlasia gatunki bogatków (Coleoptera: Buprestidae). Acta entomol. siles., 17 (2009): 80.

 

 1. Greń Cz. 2009. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae, Haliplidae, Gyrinidae, Hydrophilidae) rezerwatu „Ochojec” w Katowicach. [W:] Parusel J.B. (red.). Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 171-173.

 

 1. Greń C., Wika S. 2010. Zróżnicowanie fitosocjologiczne i status regionalny środkowoeuropejskiej mokrej dąbrowy trzęślicowej Molinio caeruleae-Quercetum roboris (Tüxen 1937) Scamoni et Passarge 1959 em. Brzeg et al. 1989 na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych. Bad. Fizjograficzne, Seria B – Botanika (B59): 113-136.

 

 1. Greń C., Przewoźny M. 2011. Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica) Beskidu Śląskiego. [W:] Bielańska-Grajner I, Cieplok A., Cudak A. (red.) Różnorodność bezkręgowców w zbiornikach antropogenicznych. Problemy ochrony i zachowania bioróżnorodności gatunkowej makrobezkręgowców. XVIII Ogólnopolskie Warsztaty bentologiczne. Katowice – Cieszyn 12-14 V 2011: 14-15.

 

 1. Przewoźny M., Greń C., Miłkowski M. 2011. Laccobius gracilis MOTSCHULSKY, 1855 (Coleoptera: Hydrophilidae), a beetle new in the Polish fauna, with a revised checklist of Laccobius occurring in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne, 80: 391-396.

 

 1. Przewoźny M., Buczyński P., Greń C., Ruta R., Tończyk G. 2011. New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne, 80: 365-390.

 

 1. Greń C. 2011. Chrząszcze z rodzin Hydrochidae i Hydrophilidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Acta entomol. siles., 19: 55-69.

 

 1. Greń C. 2011. Nowe stanowisko Eubria palustris (Germar, 1818) (Coleoptera: Psephenidae) w Beskidzie Zachodnim. Acta entomol. siles., 19: 92.

 

 1. Przewoźny, M., C. Greń, K. Lubecki. 2011. “1081 Pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 [Broadest Diver Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758].” In Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu [Monitoring of Species and their Natural Habitat Locations with a Focus on Natura 2000 Protected Territories. Results of Monitoring. Accessed October, 2012. http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/ wyniki_monitoringu_zwierzat_2009_2011_dytiscus_latissimus. pdf.

 

 1. Greń C., Przewoźny M. 2012. Chrząszcze wodne (Coleoptera) z rodzin Noteridae, Dytiscidae i Hydrophilidae Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (Beskid Zachodni). Przegląd przyrodniczy, 23, 1: 44-66.

 

 1. Greń C., Wika S., Marcisz J. 2012. Zastępcze zbiorowisko Carex brizoides-Quercus robur i monokultury (zbiorowisko) z Quercus rubra na siedliskach kwaśnych dąbrów z klasy Quercetea roboli-petraeae na Wyżynie Śląskiej i w Kotlinie Oświęcimskiej. Bad. Fizjograficzne, R. III, Seria B – Botanika (B61): 93-112.

 

 1. Greń C., Królik R., Szołtys H. 2012. Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) województwa śląskiego. [W:] Parusel J.B. (red.). RAPORTY OPINIE 6. Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego 4. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 37-70.

 

 1. Greń C., Szołtys H., Grzywocz J., Królik R. 2013. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: biedronkowate (Coccinellidae). Acta entomol. siles., 21: 31-52.

 

 1. Szołtys H., Greń C., Grzywocz J., Królik R.2014. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Agyrtidae i Silphidae (Staphylinoidea). Acta entomol. siles., 22: 41-52.

 

 1. Pacuk B., Kadej M., Szołtys H., Bidas M., Konwerski S., Komosiński K., Klejdysz T., Lasoń A., Marczak D., Lasecki R., Minkina Ł., Melke A., Greń C. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Część 1: Dermestinae i Trinodinae / New data on the distribution of Dermestidae (Insecta: Coleoptera) in Poland. Part 1: Dermestinae and Trinodinae. Wiad. entomol. 33 (2): 97–116.

 

 1. Przewoźny M., Kot C., Kot L., Kot H., Wolny M., Zabłocki P., Greń C., Lubecki K., Franczuk Z., Wełnicki M. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae). Wiad. entomol. 33 (3): 182–187.

 

 1. Grzywocz J., Szołtys H., Królik R., Greń C., Szczepański W. T., Mazur M. A. 2015. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Mycetophagidae. Acta entomol. siles., 23: 25-34.

 

 1. Szołtys H., Grzywocz J., Szczepański W.T., Greń C., Królik R., Mazur M.A.2015. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: kobielatkowate (Anthribidae). Acta entomol. siles., 23: 35-44.

 

 1. Greń C., Szołtys H., Grzywocz J., Królik R. 2015. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: kałużnicowate (Hydrophilidae). Acta entomol. siles., 23: 97-120.

 

 1. Grzywocz J., Szołtys H., Greń C. 2016. Nowe dla Górnego Śląska i Beskidu Zachodniego gatunki chrząszczy z rodziny Elmidae (Coleoptera). Acta entomologica silesiana, Vol. 24 (online 004): 1.

 

 1. Greń C., Pprzewoźny M., Szczepański W. T., Karpiński L. 2016. Dryops renateae Greń & Przewoźny sp. n. from Tajikistan (Coleoptera: Dryopidae). Zootaxa 4103(2):177-179 · April 2016. Impact Factor: 0.91 · DOI: 10.11646/zootaxa.4103.2.8

 

 1. Greń C., Szołtys H., Grzywocz J. 2016. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: pływakowate (Dytiscidae). Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda. Vol. 22 (online 003): 1–39.

ISSN 0068-466X, eISSN 2451-0467 (online)

 

 1. Greń C. 2016. Chrząszcze z rodziny Haliplidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda. Vol. 22 (online 004): 1–7.

1–7 ISSN 0068-466X, eISSN 2451-0467 (online)

 

 1. Przewoźny M., Greń C., Jäch M.A. 2016. Limnebius (Limnebius) agnieszkae sp. n. from the Crimean Peninsula (Coleoptera: Hydraenidae). Zootaxa 4184 (2): 391–394. 23 Aug. 2016 DOI: 10.11646/zootaxa.4184.2.12

 

 1. Greń C., Lubecki K., Przewoźny M. 2017. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea, Myxophaga) Puszczy Białowieskiej. Acta ent. Siles., 25 (online 010): 1-13.

 

 1. Przewoźny M., Greń C. 2017. Nowe stanowiska Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce. Acta entomol. siles., 25 (online 021): 1-2.

 

 1. Greń C. 2017. Nowe stanowiska przedstawicieli rodziny Helophoridae (Coleoptera) w Polsce wraz z krytyczną listą krajowych gatunków. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda. Vol. 23 (online 002): 1–20.

1–20 ISSN 0068-466X, eISSN 2451-0467 (online)

 

 1. Greń C., Przewoźny M., Miłkowski M. 2017. Nowe stanowiska gatunków z rodzaju Laccobius Erichson, 1837 (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce. Acta entomol. siles., 25 (online 032): 1-11.

 

 1. Greń C., Lubecki K. 2018. Water beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) in Bulgaria: new records. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology, Vol. 26 (online 007): 1–20.

 

Artykuły popularnonaukowe:

Greń C. 2010 – Tajemnicze pąki śpiące. Przyroda polska 1: 29.

Greń C. 2010 – Roślinne potworki. Wiedza i Życie 5: 30-34.

Greń C. 2013 – Kusząca Bułgaria. Trybuna leśnika 2: 14-15.

Greń C. 2013 – Nowe życie rzeki. Przyroda polska 8: 30-31.

Greń C. 2016 – Jodły pospolite o korze z naroślami korkowymi (lusus tuberculata).  Wiadomości Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 7: 31-32.

 

 

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.