Joanna Kocot-Zalewska

dr Joanna Kocot-Zalewska

Wykształcenie

 • 2014-2019 Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, Opole, doktor nauk przyrodniczych I ścisłych w dyscyplinie biologia (2019). Tytuł rozprawy doktorskiej: Skład i struktura zgrupowań chrząszczy na tle innych grup stawonogów w wybranych jaskiniach Wyżyny Częstochowskiej
 • 2003-2005r. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, kierunek: biologia. Studia ukończone tytułem magistra. Temat  pracy magisterskiej: Pchły i muchówki żyjące na nietoperzach na terenie podziemi bytomskich. Praca wykonana w Katedrze Zoologii Systematycznej pod kierunkiem prof. dr hab. Wacława Wojciechowskiego
 • 2003–2005r.  Wydział Nauk  o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunek: geografia. Studia ukończone  tytułem magistra. Temat pracy magisterskiej: Wpływ termiki skał na wybór miejsc hibernacji nietoperzy. Praca wykonana w Zakładzie Biogeografii i Dydaktyki Geografii pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Andrzeja Czyloka
 • 2000–2003r. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Śląskim

 

Aktualnie realizowane projekty

 • Fauna jaskiń Wyżyny Częstochowskiej
 • Fauna jaskiń Niecki Nidziańskiej
 • Fauna jaskiń Albanii

 

Członkostwo w towarzystwach

 • Członek  Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Speleologiczna (od 2016)
 • Członek Śląskiego Towarszystwa Entomologicznego (od 2004)
 • Członek International Society for Subterranean Biology (od 2020)

 

Udział w sympozjach i konferencjach

 • 7-13.02.2002r., Cieszyn: XXI Szkoła Speleologiczna „Cieszyn-Morawski Kras”; udział w ramach działalności SKN Quest
 • 7-9.10.2004r. Cieszyn, „Krajobrazy Karpat”, seminarium krajobrazowe organizowane przez  Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG oddział Katowicki
 • 6-8.05. 2005r., Złoty Potok: XXIV Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
 • 4-6.11.2005r., Pokrzywna: XIX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna
 • 22-24.03.2013r. Krynica Zdrój: Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna . Wypracowanie czynnych metod ochrony nietoperzy. Wykorzystanie doświadczeń projektu: „Ochrona podkowca małego w Polsce”
 • 16-17.10.2014r. Opole „Nowoczesne techniki badań bioróżnorodności”;
 • 18-19.10.2014r. Kletno: 48 Sympozjum Speleologiczne;
 • 28-31.05.2015r. Katowice: IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod;
 • 10.06.2015r. Wrocław: Ogólnopolska konferencja „Młodzi Naukowcy w Polsce- Badania i Rozwój”;
 • 2.10.2015 r. Czarnorzeki: VI Międzynarodowe Sympozjum: „Obiekty Sakralne w ochronie zwierząt”;
 • 22-25.10.2015r. Załęcze Wielkie: 49. Sympozjum Speleologiczne;
 • 18-21.11.2015 Bukareszt, Rumunia: International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum
 • 1-3.07.2016 r. Katowice: V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod;
 • 30.09.2016r. Czarnorzeki – Korczyna:  VII Międzynarodowym Sympozjum :” Obiekty sakralne w ochronie  zwierząt”
 • 20-23.10.2016 r. Kielce-Chęciny:  50. Sympozjum Speleologiczne
 • 26-28.05.2017r. Katowice: VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod;
 • 29.09.2017: Czarnorzeki – Korczyna:  VIII Międzynarodowym Sympozjum :” Obiekty sakralne w ochronie  zwierząt”
 • 5-8.10.2017r. Zakopane: 51. Sympozjum Speleologiczne
 • 11-14.10.2018, Toruń: 52. Sympozjum Speleologiczne
 • 26-28.04.2019, Górzno: XII Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego „Biologia i systematyka muchówek”
 • 10-13.10.2019r., Szczawnica: 53. Sympozjum Speleologiczne
 • 15-18.10.2020 r., Ponidzie, 54. Sympozjum Speleologiczne
 • 3-5.09.2021, Złoty Potok, XIII Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa
 • Entomologicznego „Biologia i systematyka muchówek”oraz XXXIX Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
 • 14–17.10.2021. Bartkowa, 55 Sympozjum Speleologiczne

 

Staże naukowe:

 

 • IV 2005 Zakład Zoologii Systematycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • II 2016r. Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • XI 2017 Theoretical and Experimental Ecology Station- CNRS UMR5321; 2 route du CNRS; 09200 Moulis; France
 • I 2019 Research center of the National Museum of Natural History of Luxembourg; 24, rue Münster; L-2160 Luxembourg, the Erasmus + Programme.

 

Wykaz publikacji:

 

 • Salasa A., Kocot J., 2005: Charakterystyka wybranych elementów mikrosiedliskowych gacka brunatnego Plecotus auritus (L.) w szczelinie skalnej w Podziemiach Tarnogórsko-Bytomskich. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko tom 6, Sosnowiec: 85-90
 • Kocot J., Tondera A., 2004: Charakterystyka studni i jakość wody w przysiółkach Beskidu Żywieckiego. Przemiany Krajobrazu kulturowego Karpat wybrane aspekty. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 3, Sosnowiec: 166-174
 • Polonius Ł., Kocot J., Pietruszewska A., 2005: Co ciekawego widzą nietoperze w Podziemiach Tarnogórsko-Bytomskich?. Materiały konferencyjne XIX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Pokrzywna: 41-42
 • Kłys G, Adamska B., Wójcik A., Polonius A., Caputa Z., Bednarczyk G., Kocot J. Stępień A., 2005: Ochrona i możliwości zagospodarowania unikatowego w skali europejskiej ekosystemu przyrodniczego- Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PTB). (Opracowanie dla WFOŚ w Katowicach)
 • Kocot- Zalewska J., 2012: Fleas (Siphonaptera) and Flies (Nycterybiidae) on bats (Chiroptera) inhabiting Tarnowskie Góry-Bytom Basement System. Studia Chiropterologica vo.7, Kraków: 36-42
 • Kocot-Zalewska J., 2015: Antropopresja i jej wpływ na różnorodność biologiczną w jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze, T 1, Cz. 1, Poznań: 57-61
 • Kłys G., Omylak J., Kocot-Zalewska J., Miłek J., Olszewska D., Wołoszyn B.W., 2015: Techniki badań zwierząt w obiektach sakralnych. W: VIth International Symposium Sacral Architecture in Animal Protection, Czarnorzeki:15
 • Kocot-Zalewska J., 2015: Wstępne wyniki badań nad fauną bezkręgowców Jaskini Kroczyckiej. W: Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie: 98-99
 • Kocot-Zalewska J., Kłys G., Wołoszyn B.W., 2015: Quantity methods in invertebrates’ biodiversity assessment in Polish caves. W: International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, Bucharest – Romania: 82
 • Kocot-Zalewska J., 2016: Wpływ adaptacji jaskiń na cele turystyczne a bogactwo fauny stawonogów. W: V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców
 • ARTHROPOD, Katowice: 17
 • Kocot-Zalewska J., 2017:  Kształtowanie się mikroklimatu w wybranych jaskiniach Wyżyny Częstochowskiej. Acta Geographica Silesiana, Sosnowiec: 11-21
 • Kocot-Zalewska J., 2016: Fauna jaskiń, czyli stali mieszkańcy i lokatorzy podziemi. W: Natura jaskiń, Sosnowiec: 92-101
 • Kocot-Zalewska J., 2016: Speonomus hydrophilus (Jeannel 1907) w Jaskini Towarnej. W: Materiały 50 Sympozjum Speleologicznego, Kielce: 124
 • Jędrysik J., Kocot-Zalewska J., Polok M., Polonius A., Słupińska M., Tyc A., Wagner T., Zygmunt J., 2016: Jaskinia Niedźwiedzia Górna- wstępne wyniki prac dokumentacyjnych i badawczych. W: Materiały 50 Sympozjum Speleologicznego, Kielce: 114
 • Kocot-Zalewska J., 2017: Wstępne wyniki badań nad fauną bezkręgowców Jaskini Niedźwiedziej Górnej. W: VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, Katowice: 27
 • Kocot- Zalewska J. Kłys G., Ziarkiewicz A., 2016: Wykorzystanie materiału zrzutek sów do badania fauny drobnych ssaków. W: Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum: „Obiekty Sakralne w ochronie zwierząt”, Czarnorzeki
 • Kocot-Zalewska J., Słupińska M., 2017: Choleva lederiana gracilenta (Szymczakowski, 1957) w Jaskini Niedźwiedziej Górnej na Wyżynie Częstochowskiej. W: Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane: 72-73
 • Tyc A., Słupińska M., Kocot-Zalewska J., 2017: Wstępne wyniki badań mikroklimatycznych Jaskini Niedźwiedziej Górnej w Złotym Potoku na Wyżynie Częstochowskiej. W: Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane: 94-95
 • Kocot-Zalewska J., Rozwałka R., 2018: Ischyropsalis hellwigii hellwigii w Jaskini Niedźwiedziej
 • Górnej na Wyżynie Częstochowskiej. Acta Entomologica Silesiana. Vol. 26: (online 041): 1–4
 • Kocot-Zalewska J., 2018: Bezkręgowce lądowe jaskiń Polski – 100-lecie badań.  W: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń:  55-56
 • Sikora G., Kubicz M., Kocot-Zalewska J., 2018: Nicienie z wybranych jaskiń Polski. W: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń: 73-74
 • Kocot-Zalewska J, Domagała P (2020) Terrestrial invertebrate fauna of Polish caves – a summary of 100 years of research. Subterranean Biology 33: 45–69. https://doi.org/10.3897/subtbiol.33.48805
 • Potocka, M., Krzemińska, E., Gromadka, R., Gawor J., Kocot-Zalewska J. (2020) Molecular identification of Trichocera maculipennis, an invasive fly species in the Maritime Antarctic. Mol Biol Rep 47, 6379–6384 (2020). https://doi.org/10.1007/s11033-020-05566-5
 • Kocot-Zalewska J, Domagała PJ, Lis B (2021) Living in isolation for almost 40 years: molecular divergence of the 28S rDNA and COI sequences between French and Polish populations of the cave beetle Speonomus normandi hydrophilus (Jeannel, 1907). Subterranean Biology 37: 75–88. https://doi.org/10.3897/subtbiol.37.54720
 • Kocot-Zalewska, J., Woźnica, A.J., 2021. Cave-dwelling heleomyzid flies (Diptera: Heleomyzidae) from the Polish caves. Historical overview and new data. International Journal of Speleology, 50(2), 203-211. http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.50.2.2383
 • Kocot-Zalewska J., Melke A., 2021: The rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) form caves in the Częstochowa Upland. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom. Entomology, 30 (online 008): 1–8. http://doi.org/10.5281/zenodo.5801116

 

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.