Muzeum Górnośląskie  w Bytomiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)”

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki);

Ogłoszenie o decyzji CPPC: https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1659-zakonczenie-oceny-merytorycznej-wnioskow-z-poddzialania-2-3-1-11-nabor-ii-runda;

Nr projektu:  POPC.02.03.01-00-0081/19

Budżet: 18 763 954 zł

Okres realizacji: 1. stycznia 2020 – 31. grudnia 2022

Beneficjent / Lider projektu: Uniwersytet Warszawski

Partnerzy:

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 • Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
 • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski

Opis Projektu:

Projekt powstał w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Głównym celem jest otwarcie dostępu do danych o różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota), znajdujących się w zasobach instytucji partnerskich. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub pozostających poza siecią.

Mobilizacja obejmie cenne zbiory okazów flory i fauny z kraju i innych rejonów świata, kartoteki, dane bibliograficzne i niepublikowane oraz bazy danych. Integracja danych na poziomie merytorycznym i strukturalnym zapewni ich techniczną spójność i jakość naukową oraz możliwość ich późniejszego wykorzystania w szerokim zakresie możliwych zastosowań. Powstanie system informatyczny, służący do zarządzania danymi i wizualizacji efektów działań, a także komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami i repozytoriami, w tym Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Integracja będzie dotyczyć organizacji i standaryzacji danych w zakresie taksonomii oraz informacji przestrzennej, niezbędnych dla zapewnienia wartości merytorycznej.

Projekt dostarczy narzędzi wspierających profesjonalistów i specjalistów-amatorów w zakresie gromadzenia danych i digitalizacji, a także redukując koszty digitalizacji poprzez pracę w grupie (również działania typu crowd-sourcing). Wśród zgromadzonych danych znajdą się także informacje o gatunkach szczególnego zainteresowania (inwazyjne, szkodliwe, zagrożone, chronione), istotne dla ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa, leśnictwa i innych sfer życia publicznego (np. ochrona zdrowia, edukacja).

  


Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.