dr Piotr Cempulik – kustosz dyplomowany
żonaty, ojciec trzech córek i trzech synów

Kontakt: 

(+48 032) 281 34 01
(+48 032) 281 82 94 wew. 116
cempulik@muzeum.bytom.pl

Zajmowane stanowiska w Muzeum Górnośląskim:

 • 1982 – 1989: starszy asystent muzealny
 • druga połowa 1989: adiunkt
 • 1990 – 1994: kustosz (w tym w drugiej połowie 1992 kierownik Działu Przyrody)
 • od 1994: starszy kustosz
 • od 2005: kustosz dyplomowany

Uzyskane wykształcenie przyrodnicze:

 • W 1979 r. magister biologii środowiskowej, Zakład Ekologii Ptaków, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat pracy magisterskiej: ”Charakterystyka ilościowa lęgowej i zimującej awifauny lasów Masywu Ślęży”. Promotor: dr hab. Andrzej Dyrcz.
 • W 1991 r.    stopień    doktora    nauk    przyrodniczych    na   Wydziale   Biologii,   Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Temat rozprawy: „Konsekwencje środowiskowego rozmieszczenia  kokoszki  Gallinula chloropus  na stawach  rybnych i przemysłowych Górnego Śląska”. Promotor rozprawy: prof. dr hab. Stefan Strawiński.

Prace realizowane oraz zakończone w bieżącej dekadzie:

 • Opracowywanie i digitalizacja kolekcji zbioru kręgowców Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem, na stałej i powstających czasowych wystawach przyrodniczych.
 • Wygłoszenie 21 referatów/wykładów podczas odbytych konferencji.
 • Zajęcia dydaktyczne przeprowadzone na stałej wystawie przyrodniczej pt. „Przyroda Górnego Śląska”, jak i na wystawach czasowych – „Omne vivum ex ovo”  i „Inwazja u bram“.
 • Udział w przygotowaniu scenariusza planowanej do realizacji kolejnej części stałej wystawy przyrodniczej. Część IV. Miasto.
 • Udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw czasowych planowanych do realizacji:
  • „Odra – rzeka, która łączy”.
  • „Chomik europejski Cricetus cricetus – ginący klejnot naszej przyrody”.
  • „Drugie życie zwierząt. Mistrzowie preparacji”.
  • „Zwierzęta wyklęte. Część I. Nosił wilk razy kilka…”
 • Udział w przygotowaniu scenariusza wystaw zrealizowanych:
  • „Przyroda Górnego Śląska. Część III. Pola i łąki“.
  • „Omne vivum ex ovo”.
  • „Inwazja u bram“.
 • Wynegocjowanie w lutym 2017 roku przekazu – do Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – kolekcji dermoplastów kręgowców, składającej się z 98 okazów ptaków oraz kilku innych kręgowców, prawie w całości pozyskanych  w  ostatnim ćwierćwieczu  XX  wieku  w  obecnych   granicach   Rybnika i powiatu rybnickiego.
 • Podjęcie w styczniu 2011 roku negocjacji zmierzających do nabycia okazałej kolekcji grzybów, w przeważającej części zebranych na obszarze Górnego Śląska, jak i próby stworzenia odpowiednich warunków do jej  przechowywania. Podobne działania podjęto  w  kwietniu   2016   roku    celem   nabycia  dwóch   historycznych   kolekcji – oologicznej i lepidopterologicznej.
 • Przygotowywanie programu i opieka nad wolontariuszami oraz konsultacje naukowe prac licencjackich oraz magisterskich.
 • Bieżące konsultacje z zakresu zoologii, głównie ornitologii  oraz  z  zachowania  i zwiększania bioróżnorodności.
 • Udział od 2017 roku w badaniach nad rozmieszczeniem i liczebnością ptaków lęgowych Bytomia. Wydanie monografii planowane jest w roku 2020-2021.
 • Udział      w      przygotowaniu     publikacji      dotyczących     rozmieszczenia,     liczebności i środowiska lęgowego wybranych gatunków ptaków, w ostatnich 35 latach,  na Górnym Śląsku. Materiałem wyjściowym są dane zawarte w papierowych i elektronicznych bazach danych (Bank Informacji Awifaunistycznej Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, Kartoteka Awifauny Śląska Zakładu Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego i Kartoteka Awifauny Śląska,  Śląskiego  Towarzystwa   Ornitologicznego),  w    literaturze,   jak  i  obserwacje    własne   oraz   udostępnione  –  w odpowiedzi na apel – przez ornitologów w regionie.
  • 2016 – 2018:  perkoz  dwuczuby Podiceps cristatus  i  płaskonos   Spatula  clypeata         (w przygotowaniu do druku);
  • 2015-2017: sroka Pica pica (opublikowano);
  • 2013-2016: błotniak stawowy Circus aeruginosus (opublikowano).
 • Współudział w  badaniach i  od   2016  roku   w   przygotowaniu   do   druku   pracy pt. „Ekologia lęgów sroki Pica pica na wybranych powierzchniach Górnego Śląska”.
 • Współudział  w  badaniach  i   od   2016  roku  w  przygotowaniu   do  druku  pracy  pt. „Rozmieszczenie i liczebność noclegowisk sroki Pica pica we wschodniej części Górnego Śląska”.
 • Współudział,  w   latach  2015 – 2017,   w   badaniach   i   przygotowaniu    publikacji o zimowym rozmieszczeniu siedliskowym i zagęszczeniu populacji wróbla Passer domesticus w wybranych gminach wschodniej części Górnego Śląska (opublikowano).
 • Udział w 2017 roku w przygotowaniu do druku sprawozdania pt. „35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Zarys historii w latach 1981-2016” (opublikowano).
 • Udział w 2016 roku w przygotowaniu wspomnienia pośmiertnego o Janie Kohucie, wieloletnim członku Górnośląskiego Koła Ornitologicznego (opublikowano).
 • Podjęcie w 2017 roku próby zorganizowania projektu pn. „Aktywna ochrona chomika europejskiego Cricetus cricetus w agrocenozach Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich i Chorzowa”. Przedsięwzięcie realizowane przez Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.
 • Udział  w przygotowaniu w  2016 roku treści folderów pt. „Zwierzęta centralnej części Gliwic” oraz „Rezerwat Las Dąbrowa”, jak i w przygotowaniu w 2012 roku     artykułu   popularnonaukowego pt. „Ochrona     bioróżnorodności   w   południowo-wschodniej   części  Górnego  Śląska i w Zagłębiu Dąbrowskim” (opublikowano).
 • Udział w październiku 2012 r. w Fach- und Fortbildungstagung w Herne/Nordrhein-Westfalen. Tematem wiodącym był stan obecny i przyszłość zbiorowego katalogu wydawnictw Europy Wschodniej – Verbundkatalog Östliches Europa. Organizatorem tej konferencji była fundacja Stiftung Martin-Opitz Bibliothek.
 • Udział w sfinalizowaniu, jesienią 2012 roku, partnerskiego projektu z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura, którego celem było pozyskanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup i zabudowę dwóch wind dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 • Przygotowywanie programu i opieka nad osobami podejmującymi wolontariat oraz konsultacja naukowa prac licencjackich i magisterskich.
 • Fakultatywna   współpraca   ze   Śląskim   i   Łódzkim   Ogrodem  Zoologicznym.
 • Koordynowanie   i  uczestnictwo     w    części   botaniczno-zoologicznej    projektu pn. „Zielone Gliwice. XIV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kultury.” Wykłady, warsztaty, wystawa i publikacje. Gliwice, Muzeum w Gliwicach. Wrzesień 2016.
 • Udział od 1982 roku w organizowaniu współpracy Górnośląskiego Koła Ornitologicznego z Działem Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz uczestniczenie w pracach tego Stowarzyszenia.
 • Koordynowanie od 1990 roku współpracy Działu Przyrody z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, m.in. na rzecz pozyskania danych do przyrodniczych baz oraz na  rzecz  zachowania i  odbudowywania  bioróżnorodności w regionie. Stowarzyszenie to jest członkiem sygnatariuszem International Union for Conservation of Nature, Eurosite, Living Lakes, Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy, Porozumienia na Rzecz Ochrony Mokradeł oraz CEEweb for Biodiversity. Górnośląskie Koło tej organizacji ma od 1990 roku siedzibę przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Prace wykonane w latach 1982-2010: 

 • Opracowywanie   zbioru   kręgowców   Działu   Przyrody  Muzeum  Górnośląskiego w Bytomiu.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu zrealizowanego scenariusza dawnej stałej wystawy przyrodniczej, jak i części I i II obecnej oraz 11 czasowych wystaw przyrodniczych oraz związanych z nimi materiałów promocyjnych i edukacyjnych.
 • Zajęcia dydaktyczne na stałej wystawie przyrodniczej pn. „Wśród naszych zwierząt”, jak i na obecnej stałej wystawie przyrodniczej pn. „Przyroda Górnego Śląska. Cześć I. Lasy. Część II. Wody i mokradła”.
 • Zajęcia dydaktyczne na wystawach czasowych:
  • „Ginące siedliska i cenne obiekty przyrodnicze województwa śląskiego”;
  • „Eberhard Drescher – górnośląski przyrodnik i kolekcjoner (1872-1938)”;
  • „Ptaki terenów Górnego Śląska”.
 • Prowadzenie  w  2006  roku   zajęć   dydaktycznych  ze  studentami i  nauczycielami w obrębie miejskiej zieleni urządzonej Bytomia (cmentarz Mater Dolorosa, cmentarz żydowski, Aleja Marka oraz na cmentarzu przy ul. J. I. Kraszewskiego)  z metod oceny liczebności ptaków lęgowych.
 • Konsultacja naukowa prac  dyplomowych,  licencjackich i magisterskich  oraz  prowadzenie  wolontariatu, praktyk i staży, a także konsultacji z zakresu ochrony bioróżnorodności.
 • Autorstwo i współautorstwo 25 publikacji naukowych oraz 35 publikacji popularyzujących wiedzę przyrodniczą i notatek.
 • Udział w badaniach terenowych i współautorstwo 52 opracowań  na rzecz  zachowania  i zwiększania bioróżnorodności, z których część miała wpływ na nadanie niektórym terenom statusu ochrony prawnej. Badania te umożliwiły także wyznaczanie powierzchni przyrodniczo cennych w obrębie 17  gmin  Górnego Śląska  i Zagłębia, m.in. na podstawie rozmieszczenia i liczebności ptaków lęgowych oraz obecności miejsc rozrodu płazów.
 • Udział w corocznych zjazdach ornitologów Śląska, jesienno-zimowych konferencjach Górnośląskiego Koła Ornitologicznego oraz w innych krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i kongresach, na których wygłoszono/zaprezentowano 52 referatów/ posterów.
 • Koordynowanie w latach 2007-2009 współpracy Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z Samorządem Miasta Bytomia, na rzecz rewitalizacji trzech bytomskich parków zabytkowych.
 • Prowadzenie w latach 2000-2004, w ramach ogólnopolskiego Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, liczeń na transekcie w gminie Ciasna (powiat lubliniecki) oraz w gminie Zbrosławice/Tarnowskie Góry (powiat tarnogórski).
 • Udział, w latach 2005-2007, w przygotowywaniu publikacji pt. „Atlas ptaków lęgowych Gliwic, rozmieszczenie i liczebność w latach 1988-1990” (opublikowano).
 • Współkoordynowanie, w latach 2006-2007, projektu pn. „Współpraca na Górnym Śląsku w ochronie wydry i zasobów rybnych”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Partnerami projektu byli: Katedra Zoologii Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Stowarzyszenie dla Natury Wilk i gospodarstwa rybackie w naszym regionie.
 • Zainicjowanie w 2004 roku gromadzenia w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu kolekcji ślimaków wodno-błotnych z Górnego Śląska.
 • Udział   w  przygotowaniu    oraz   koordynowanie  w   latach   2000-2006 projektu pn. „Ochrona cennych miejsc rozrodu płazów w województwie śląskim”. Program ten obejmował 438 stanowisk w obrębie 55 gmin Górnego Śląska i Zagłębia. Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół naszego regionu, będący pod opieką 188 nauczycieli. Projekt ten realizowało Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a był on dofinansowany     ze   środków  Wojewódzkiego    Funduszu    Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz UNDP GEF/Small Grants Programme Polska.
 • Udział w 2001 roku w przygotowaniu projektu pn „Ginące siedliska i cenne obiekty przyrodnicze województwa śląskiego” – wystawa czasowa w Muzeum Górnośląskim oraz w prowadzeniu jego realizacji. Dofinansowanie na wykonanie wystawy i zakup 16 dwudrzwiowych szaf z nadstawką na dermoplasty ptaków w magazynie kręgowców uzyskano ze środków WFOŚ i GW w Katowicach.
 • Udział w  Opolu, w  kwietniu  2002 roku,  w  konferencji   naukowej   „Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej do 1939 roku”. Konferencja zorganizowana była przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Katedrę Literatury Romantyzmu i Katedrę Folklorystyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego.
 • Fakultatywna współpraca ze Śląskim i Łódzkim Ogrodem Zoologicznym, w tym koordynowanie przekazów martwych zwierząt lub ich części do Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego oraz fakultatywna współpraca z Górnośląskim Parkiem Etnograficznych.
 • Reprezentowanie Muzeum Górnośląskiego przy organizowaniu i promowaniu spotkań z twórcami z pogranicza kultur, które odbywają się pod patronatem Domu Współpracy    Polsko-Niemieckiej     w    Gliwicach,   w    Muzeum     Górnośląskim w październiku 2002 roku z dr. Wofgangiem  Bittnerem  oraz  Henrykiem  Wańkiem w listopadzie 2003 roku.
 •  Współpraca    w    1996   roku  z  dr.  Karlem   Schulze-Hagenem,   która    pomogła  w ustaleniu dziejów kolekcji balg (skórek ptasich)  wykonanych przez Otto Natorpa,  jednego z najwybitniejszych preparatorów środkowoeuropejskich pierwszej połowy XX wieku. Część jego kolekcji balg znajduje się w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Informacje te znalazły się w publikacji: Schulze-Hagen K. 1997. Otto Natorp und seine Vogelsammlung: Schicksal und Hintergründe. Mauritiana (Altenburg) 16: 351-379.
 •  Zgromadzenie –   w    wyniku   trwającej    od   1995 r.    korespondencji    i    spotkań z prawnukiem Eberharda Dreschera, Guntherem Herbstem – dokumentacji dotyczącej tego górnośląskiego przyrodnika i kolekcjonera oraz historii jego rodziny oraz przodków. Dziewięć tomów tej dokumentacji znajduje się w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 •  Uczestniczenie w 1996 r. w tworzeniu instrukcji dla współpracowników Kartoteki Awifauny Śląska, opracowanej przez Zakład Ekologii Ptaków i Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 • Koordynowanie do 1996 prac związanych z akcją liczenia ptaków zimujących na zbiornikach i rzekach Górnego Śląska”. Prace te prowadzone były w ramach programu pn. „Rozmieszczenie  i  liczebność  ptaków  wodno-błotnych  zimujących w Polsce”.
 • Zainicjowanie w 1989 roku powstania, funkcjonującego dotychczas, Banku Informacji Awifaunistycznych Górnośląskiego Koła Ornitologicznego.
 • Koordynowanie  i  prowadzenie   w  latach  1988-1990  badań   nad   rozmieszczeniem i liczebnością ptaków lęgowych Gliwic (wyniki opublikowano).
 • dostępnienie   niepublikowanych   materiałów  Stacji  Ornitologicznej  w  Gdańsku, a dotyczących chwytania – w celu wykonania biometrii i zaobrączkowania – dorosłych bączków Ixobrychus minutus na gniazdach. Materiały te zostały włączone w program pn. „Bezpieczeństwo chwytania ptaków dorosłych na gniazdach”. Zbieranie takich informacji  zostało  zainicjowane  przez  Eurnig, a  opracowane  wyniki  ukazały  się w 1992 roku w „The Ring” 14 (1-2).
 • Prowadzenie w Wielikącie i na Żabich Dołach, w latach 1980., faunistycznych badań nad lęgowymi Non-Passeriformes oraz nad biologią i ekologią kokoszki Gallinula chloropus    i   bączka    Ixobrychus  minutus.    Wyniki   tych    badań   opublikowano i przyczyniły się one m.in. do nadania tym terenom statusu ochrony prawnej w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Członkostwo w stowarzyszeniach:

 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ornitologiczna, Katowickie Koło. W 1981 roku współzałożyciel  tego  Koła  oraz jego członek, a w 2012  roku  współzałożyciel i członek stowarzyszenia Górnośląskie Koło Ornitologiczne.
 • Polskie Towarzystwo    Przyjaciół   Przyrody   „pro Natura”.   W  1990 r.   inicjator, a w 1991 r. współzałożyciel i członek tego Stowarzyszenia.

Posiadane kwalifikacje i nagrody oraz uczestnictwo w szkoleniach:

 • W 2008 roku przyznanie tytułu Wielkiego Przyjaciela GEF, SGP UNDP.
 • Potwierdzenie w 2005 roku kwalifikacji kustosza dyplomowanego, na mocy orzeczenia podpisanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stwierdzającego spełnianie wymogów kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego w muzeach.
 • Udział w 2005 roku w kursie dla doradców rolno-środowiskowych, zorganizowanym przez Polski Klub Ekologiczny w Centrum Kształcenia i Dialogu przy ul. Kopernika 63a w Gliwicach. Weekendowe sesje szkoleniowe trwały łącznie przez 13 dni, a ich celem było umożliwienie nabycia wiedzy z zakresu krajowego programu rolno-środowiskowego. Wiedza ta była i jest wykorzystywana m.in. w czasie zajęć dydaktycznych na stałej wystawie przyrodniczej pn. „Przyroda Górnego Śląska. Część III. Łąki i pola”.
 • Ukończenie w grudniu 2003 roku kursu podstawowego z zakresu rolnictwa ekologicznego,    zorganizowanego   w    Domu     Współpracy   Polsko-Niemieckiej w Gliwicach przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie.
 • Udział   w  styczniu 1997  roku   w  szkoleniu   pn. „Analiza  potrzeb szkoleniowych w organizacjach pozarządowych”, zorganizowanym przez Fundację im. Friedricha Eberta-Biuro na Śląsku.
 • Nagroda za najciekawsze  wydarzenie  muzealne roku 1995, dwujęzyczną wystawę pn. „Eberhard Drescher – górnośląski przyrodnik i kolekcjoner (1872-1938)”.
 • Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za najciekawsze wydarzenie kulturalne w 1987 roku, wystawę  pn. „Ptaki terenów Górnego Śląska”.

Uzyskane środki finansowe zewnętrzne – źródła oraz nazwy projektów:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 • „Ochrona cennych    miejsc  rozrodu   płazów   w  województwie  śląskim”.  Udział w przygotowaniu  projektu  oraz  koordynacja, od 2002 roku,  realizacji  związanych z nim zadań.
 • „Ginące siedliska i cenne obiekty przyrodnicze województwa śląskiego” – wystawa czasowa w Muzeum Górnośląskim. Udział w przygotowaniu projektu oraz scenariusza, jak i jego realizacji w 2002 roku.

Programu Małych Dotacji Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (GEF/SGP/ UNDP)

 • „Ochrona cennych   miejsc   rozrodu   płazów   w   województwie  śląskim”. Udział w przygotowaniu projektu, a od 2002 roku koordynacja i realizacja związanych z nim zadań.

Funkcje pełnione w i poza Muzeum Górnośląskim w Bytomiu:

 • Od 2013 roku członek Rady Nadzorczej Fundacji Przyrodniczej „pro Natura”.
 • Od listopada 1992 roku członek Komisji Kwalifikacji i Zakupu Muzealiów oraz Wyceny Darów w Muzeum Górnośląskim.
 • W latach 1981-1992 prezes Katowickiego Koła Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz członek Zarządu Sekcji Ornitologicznej tego Stowarzyszenia przez jedną kadencję. Od listopada 2012 roku członek Zarządu Górnośląskiego Koła Ornitologicznego.
 • W latach 1991-2003 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, a od 1991 roku prezes Górnośląskiego Koła tego Stowarzyszenia.
 • Od 1988 roku członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach, obecnie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

Publikacje naukowe:

(1982-2017)

 1. Cempulik P., Beuch S. 2017. Zagęszczenia par lęgowych sroki Pica pica na zróżnicowanych siedliskowo powierzchniach próbnych Górnego Śląska w latach 1981-2015. Ptaki Śląska 24: 63-73 (także online).
 2. Cempulik P., Sokół K. 2017. Rozmieszczenie siedliskowe i zagęszczenia populacji wróbla Passer domesticus zimą 2015/2016 w wybranych gminach konurbacji górnośląskiej. Ptaki Śląska 24: 89-106 (także online).
 3. Cempulik P., Lewandowska J. 2016. Rozmieszczenie, liczebność i środowisko lęgowe błotniaka stawowego Circus aeruginosus na Górnym Śląsku w latach 1981-2015. Ptaki Śląska. 23: 111-133 (także online).
 4. Pankiewicz M., Cempulik P. 2012. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. W: Muzeum Górnośląskie  w   Bytomiu. 100  lat dziejów. Kontakty z muzeami, instytucjami kultury i  towarzystwami.   Red. J. Drabina.    Bytom:   Muzeum   Górnośląskie w Bytomiu, s. 191-202.
 5. Cempulik P. 2008. Strategia ochrony bioróżnorodności w południowo-wschodniej części Górnego Śląska i w Zagłębiu. Bilans efektów. W: P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR ”Pomorze”, Bydgoszcz, s. 27-38.
 6. Cempulik P., Betleja J. 2007. Derkacz Crex crex. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 174-175.
 7. Cempulik P., Betleja J. 2007. Kokoszka Gallinula chloropus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 176-177.
 8. Cempulik P., Betleja J. 2007. Łyska Fulica atra. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 178-179.
 9. Kupczyk M., Cempulik P. 2007. Wodnik Rallus aquaticus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 168-169.
 10. Kupczyk M., Cempulik P. 2007. Bączek Ixobrychus minutus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 114-115.
 11. Betleja J., Cempulik P., Chrul Z., Grochowski T., Ostański M., Schneider G., Szlama D. 2007. Atlas ptaków lęgowych Gliwic, rozmieszczenie i liczebność w latach 1988-1990. Roczn. Muz. Górnośl. Przyroda 17: 158 s.
 12. Cempulik P. (red.). 2004. Płazy. Cenne miejsca rozrodu w województwie śląskim. Część II. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Wrocław – Bytom. 96 s.
 13. Cempulik P., Kokoszka K., Pająk A., Sochacka M., Wojtczak M. 2002. Płazy. Cenne miejsca rozrodu w województwie śląskim. Część I. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Wrocław – Bytom. 96 s.
 14. Cempulik P. 2001. Wpływ założeń urbanistycznych i architektonicznych na rozmieszczenie ptaków w mieście. s. 155-161. W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych (red. Indykiewicz P., Barczak T. i Kaczorowski G.).
 15. Cempulik P., Kubczyk M. 2001. Bączek s. 112-114. W: red. Głowaciński  Z. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWR i L. Warszawa.
 16. Lebedeva N. V., Cempulik P., Betleja J. 1998. Behaviour of the moorh (Gallinula chloropus) on wintering. Ornithologia. 28: 38-45.
 17.  Cempulik P., Ostański M. 1995. Próby praktycznej ochrony ptaków przed „odrutowaniem krajobrazu”. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. 5: 103-108.
 18. Cempulik P, Betleja J., Lebiediewa N.1995. Zachowania żerowiskowe i socjalne kokoszek Gallinula chloropus w okresie zimy. Streszczenia referatów. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Łódź 14-16 IX 1995. s. 17. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1995.
 19. Cempulik P. 1994. Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Okologie der Zwergdommel Ixobrychus minutus  Fisch- und Industrieteichen Oberschlesiens. „Vogelwelt“ 115: 19-27.
 20. Cempulik P. 1993. Breeding ecology of the Moorhen Gallinula chloropus in Upper Silesia (Poland). Acta Orn. 28(2): 75-89.
 21. Betleja J., Cempulik P., Kwapuliński J., Lebedeva N. V., Loska K. i Wiechuła Ł. 1993. Ecotoxicological charakteristics of the winter habitat of the moorhen (Gallinula chloropus). Substancje toksyczne w środowisku: 142-147.
 22. Cempulik P. 1993. Propozycja zasad wyceny przyrodniczych zbiorów muzealnych w Polsce. Cel i kryteria wyceny. Rocznik Muzeum Górnośląskiego. Przyroda. 13: 41-42.
 23. Cempulik P. 1993. Ochrona gatunkowa a przyrodnicze zbiory muzealne i prywatne w Polsce. Rocznik Muzeum Górnośląskiego. Przyroda. 13: 39-40.
 24. Cempulik P. 1992. Zimowanie kokoszki wodnej Gallinula chloropus na Górnym Śląsku. Not. orn.: 33 (3-4): 275-283.
 25. Cempulik P. 1991. Bestandsentwicklung, Schutzstatus und aktuelle Untersuchungen am Wachtelkonig  Polen. „Vogelwelt“ 112(1-2): 40-45.
 26. Cempulik P. 1988. Alter und Geschlecht überwinternder Teichhuhner (Gallinula chloropus) in Berlin (West) und Katowice. Orn. Ber. f. Berlin (West). 13(1): 29-30.
 27. Cempulik P., Krotoski T. 1987. Awifauna lęgowa i zimująca wybranych zbiorników wodnych w krajobrazie przemysłowym Górnego Śląska. Ptaki Śląska 5: 63- 74.
 28. Cempulik P. 1987. Zbiór ornitologiczny Muzeum Górnośląskiego. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda 11: 1-33.
 29. Cempulik P. 1985. Wodno-błotne Non-Passeriformes na stawach rybnych Wielikąt (Górny Śląsk). Acta Orn. 21(2): 115-134.
 30. Cempulik. P. 1984. Współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie badań środowiska. V Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa Przyrodniczego. Ciechocinek. Materiały i referaty: 82-83.
 31. Referaty i  postery  wygłoszone na  kongresach,  konferencjach,  zjazdach  i seminariach (1982-2017)
 32. Cempulik P. 2018. Ptaki terenów zurbanizowanych naszego regionu. Wykład w ramach seminarium  w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków. Mikołów, 8 kwiecień  2018.
 33. Cempulik P., Pankiewicz-Rymiorz M. 2017.  Żabie Doły – poprzemysłowa perła przyrody. W ramach projektu realizowanego przez województwo śląskie pn. Industriada. 10.06.2017. Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu.
 34. Cempulik P., Pankiewicz-Rymiorz M. 2017.  Żabie Doły – poprzemysłowa perła przyrody. W ramach spotkań pn. Skarby Muzeum Górnośląskiego. 10.09.2017. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 35. Cempulik P. 2016. Wody stojące Górnego Śląska oraz pozostałej części województwa śląskiego. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Górnośląskie Koło Ornitologiczne. 5 luty 2016. Muzeum Górnośląskie. Bytom.
 36. Sokół K., Cempulik P. 2016. Propozycja współpracy w badaniach nad liczebnością wróbla Passer domesticus w okresie zimy na powierzchniach próbnych, w przemysłowej części Górnego Śląska. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Górnośląskie Koło Ornitologiczne. 5 luty 2016. Muzeum Górnośląskie. Bytom.
 37. Cempulik P.,  Pankiewicz-Rymiorz M.  2016.  Rolnictwo-globalnie  i  na Górnym  Śląsku. W ramach spotkań pn. Skarby Muzeum Górnośląskiego. 10.12.2016. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 38. Cempulik P., Pankiewicz-Rymiorz M. 2016. O ptakach krukowatych, nie tylko na Górnym Śląsku.  W ramach spotkań pn. Skarby Muzeum Górnośląskiego. 10.11.2016. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 39. Cempulik P., Pankiewicz-Rymiorz M. 2016. Suseł moręgowany Spermophilus citellus na Śląsku. W ramach spotkań pn. Skarby Muzeum Górnośląskiego. 13.10.2016. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 40. Cempulik P., Larysz Adam. 2016. Zwierzęta centralnej części Gliwic. Wykład w ramach projektu pn. „Zielone Gliwice” XIV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kultury. 17-18 IX 2016 r.
 41. Cempulik P., Marta Pankiewicz-Rymiorz. 2016. Parki miejskie przyjazne dla ludzi i zwierząt. Warsztaty w ramach projektu pn. „Zielone Gliwice” XIV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kultury. 17-18 IX 2016 r.
 42. Cempulik P., Pankiewicz-Rymiorz M. 2015. Ptaki w mieście. Kłopotliwe czy przyjazne sąsiedztwo? W ramach spotkań pn. Skarby Muzeum Górnośląskiego. 30.10.2015. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 43. Cempulik P., Pankiewicz-Rymiorz M. 2015. Ptaki Górnego Śląska. Skąd mamy o nich wiedzę?” W ramach spotkań pn. Skarby Muzeum Górnośląskiego. 11.06.2015. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 44. Cempulik P., Pankiewicz-Rymiorz. M. 2015. Płaskonos Spatula clypeata, perkoz dwuczuby   Podiceps  cristatus i błotniak stawowy  Circus  aeruginosus.   Stan  opracowania i propozycja opisu gatunków w monografii. II Warsztaty ornitologiczne w ramach projektu pn. „Ptaki  Górnego   Śląska   i    Zachodniej    Małopolski”.     Muzeum     Górnośląskie     w     Bytomiu i Górnośląskie Koło Ornitologiczne. 21.03.2015. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 45. Cempulik P.,  Pankiewicz-Rymirz M. 2015.  Wody  stojące,   ich  rozmieszczenie,  charakter i stan ornitologicznego poznania. Warsztaty ornitologiczne w ramach projektu pn. „Ptaki Górnego Śląska i Zachodniej Małopolski”. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Górnośląskie Koło Ornitologiczne. 21.03.2015. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 46. Cempulik P., Pankiewicz-Rymiorz M. 2015. Błotniak stawowy Circus aeruginosus. Groźny drapieżnik? W ramach spotkań pn. Skarby Muzeum Górnośląskiego. 25.02.2015. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 47. Cempulik P., Pankiewicz M. 2014. Występowanie płaskonosa i perkoza dwuczubego w cyklu rocznym. I Warsztaty ornitologiczne w ramach projektu pn. „Ptaki Górnego Śląska”. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Górnośląskie Koło Ornitologiczne. 15-16.11.2014. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 48. Cempulik P.,  Pankiewicz M. 2014.   Omówienie propozycji monografii pn” Ptaki  Górnego   Śląska”. I Warsztaty ornitologiczne w ramach projektu pn. „Ptaki Górnego Śląska”. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Górnośląskie Koło Ornitologiczne. 15-16.11.2014. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 49. Cempulik P., Pankiewicz M. 2013. Postny karp a przyroda Górnego Śląska. W ramach spotkań pn. Skarby Muzeum Górnośląskiego. 3.12.2013. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
 50. Cempulik P., Pankiewicz M. 2011. Ochrona bioróżnorodności w południowo-wschodniej części Górnego Śląska i w Zagłębiu Dąbrowskim. X Sesja Zagłębiowska pn. „Przyroda Zagłębia”.  2.12.2011.     Miejska    Biblioteka   Publiczna    im.    Gustawa   Daniłowskiego w Sosnowcu.
 51. Cempulik P., Pankiewicz M.  2011.  Ptaki   terenów  zurbanizowanych  naszego  regionu. W ramach spotkań pn. Skarby Muzeum Górnośląskiego. 13.10.2011. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 52. Cempulik P., Ostański M. Pankiewicz M. (opracowanie techniczne). 2011. Górnośląskie Koło Ornitologiczne. Geneza i działalność w latach 1981-20011. Referat w ramach  konferencji pn. „Ptaki i ich ochrona na Górnym Śląsku”. Organizatorzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach oraz  Górnośląskie Koło Ornitologiczne. 24-25.09.2011. Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu.
 53. Cempulik P., Pankiewicz M. 2010. Bernhard Grzimek a ginąca przyroda Afryki. 09.2010.
 54. Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.
 55. Cempulik P. 2010. Ornitologia na Śląsku oraz historia Górnośląskiego Koła Ornitologicznego przy Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach – Repty Stare. 10 listopada.
 56. Cempulik P., Pankiewicz M. 2010. Bernhard Grzimek a ginąca przyroda Afryki. Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik. Nysa. Wrzesień.
 57. Cempulik P. 2010. Globalizacja, a ochrona ptaków. Spotkanie Górnośląskiego Koła Sekcji Ornitologicznej PTZool. Muzeum Górnośląskie. Bytom. Marzec.
 58. Pankiewicz M., Cempulik P. 2010. Uzasadnienie konieczności wykonania aktualizacji  waloryzacji przyrodniczej Lublińca. Posiedzenie Rady Miejskiej. Lubliniec. Luty.
 59. Cempulik P. 2009. Strategia ochrony bioróżnorodności w południowo-wschodniej części Górnego Śląska i w Zagłębiu. Bilans efektów. Spotkanie Katowickiego Koła Sekcji Ornitologicznej PTZool. Muzeum Górnośląskie. Bytom. Marzec.
 60. Cempulik P. 2008. Strategia ochrony bioróżnorodności w południowo-wschodniej części Górnego Śląska i w Zagłębiu. Bilans efektów. Referat plenarny wygłoszony na sympozjum pt. „Fauna miast. Ochronić różnorodność biologiczną w miastach”. Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz. Marzec.
 61. Cempulik P., Holeksa K. 2008. Prace na rzecz ochrony bioróżnorodności w regionie. Bilans efektów. Referat wygłoszony w Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu-Rokitnicy. Czerwiec.
 62. Cempulik P., Żyła W. 2008. Bytomskie parki zabytkowe. Powrót utraconego piękna. Urząd Miejski w Bytomiu. Bytom. Grudzień.
 63. Cempulik P. 2006. Uwarunkowania dialogu społecznego. Seminarium pn. „Celowość i umiejętność dialogu społecznego w ochronie przyrody”, zorganizowanego 9 grudnia przez Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego oraz przez Górnośląskie Kolo PTPP „pro Natura” w Muzeum Górnośląskim. Skierowane do nauczycieli i urzędników administracji samorządowej,  związanych z programem pt. „Ochrona cennych miejsc rozrodu płazów w województwie śląskim”. Odpowiedzialny za zorganizowanie i prowadzenie tego seminarium.
 64. Cempulik P. 2004. Dwa referaty: „Geneza i przyszłość programu” oraz „Cenne stanowiska rozrodu płazów jako miejsca ważne dla ptaków” wygłoszone na seminarium pt. „Ochrona cennych miejsc rozrodu płazów w województwie śląskim” przygotowanym dla nauczycieli biorących udział w programie pod tym tytułem. Muzeum Górnośląskie. Bytom. Wrzesień.
 65. Cempulik P. 2004. Bioróżnorodność a użytkowanie łąk w dolinach cieków wodnych. Konferencja naukowa pt. „Aktywna ochrona przyrody na terenach chronionych”, Koszęcin-Kochanowice. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. 4 czerwiec.
 66. Cempulik P. 2004. Geneza i przyszłość programu pt. Płazy. Cenne miejsca rozrodu w województwie śląskim. Muzeum Górnośląskie. Bytom. Październik.
 67. Cempulik P. 2004. Cenne stanowiska rozrodu płazów, jako miejsca ważne dla ptaków. Muzeum Górnośląskie. Bytom. Październik.
 68. Cempulik P. 2003. Kilka gatunków ptaków, które można łatwo wykryć w miejscach rozrodu płazów. Muzeum Górnośląskie. Bytom. Maj.
 69. Cempulik P., Góra J. 2003. Gmina przyrodniczo i kulturowo atrakcyjna, czyli ekonomicznie bezpieczna. Posiedzenie Rady Powiatu Lublinieckiego. Lubliniec. Czerwiec.
 70. Cempulik P. 2003. Globalne rozmieszczenie chruścieli (Rallidae) i ich zagrożenia. Sympozjum pt. „Zoologia na progu XXI wieku”. Polskie Towarzystwo Zoologiczne i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń. Wrzesień.
 71. Cempulik P., Kasperek-Cempulik J. 2002. Charakterystyka rodziny czaplowate Ardeidae. Spotkanie Katowickiego Koła Sekcji Ornitologicznej PTZool. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 72. Cempulik P. 2002. Wyniki waloryzacji przyrodniczej gminy Ciasna. Posiedzenie Rady Gminy. Ciasna. Październik.
 73. Cempulik P. 2002. Dwa referaty wygłoszone na seminarium pt. „Ochrona cennych miejsc rozrodu płazów w województwie śląskim” przygotowanym dla nauczycieli biorących udział w programie pod tym tytułem. Muzeum Górnośląskie. Bytom. Wrzesień.
 74. Cempulik P. 2002. Bioróżnorodność w skali globalnej i lokalnej. Dwa referaty wygłoszone w czasie seminarium pt. „Ochrona przyrody w mieście” skierowanego do nauczycieli i samorządowców z Rudy Śląskiej. Wrzesień.
 75. Cempulik P. 2002. Miejskie zasoby leśne – pielęgnacja i rola w rozwoju miasta (animator). Seminarium naukowo-szkoleniowe pt. „Ekologia, edukacja i humanizacja”, pod patronatem samorządu Siemianowic Śl.. 7 marzec.
 76. Cempulik P. 2001. Globalnie zagrożone ptaki, czyli ginące środowiska lęgowe, nieprzyjazne szlaki wędrówek i zimowiska. Spotkanie Katowickiego Koła Sekcji Ornitologicznej PTZool. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 77. Cempulik P. 2001. Wpływ założeń urbanistycznych i architektonicznych na rozmieszczenie ptaków w mieście. 155-161. W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych (red. Indykiewicz P., Barczak T. i Kaczorowski G.).
 78. Cempulik P. 2000. Wystąpienie w czasie seminarium pn. „Restrukturyzacja gmin górniczych”, zorganizowanego przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego, z referatem pt. „Restrukturyzacja gmin górniczych, a wartości przyrodnicze”. 12 kwiecień 2000, Sala Marmurowa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 79. Cempulik P. 1997. Dialog między ornitologiem a urbanistą, czyli sposób na zachowanie bioróżnorodności. Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska. Monitoring, waloryzacja, ochrona. Instytut Biologii i Ochrony Środowiska WSP Słupsk. Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Wrocław-Słupsk.
 80. Cempulik P., Dobosz R. 1997. Rola obiektów sakralnych w badaniach faunistycznych. Kraków.
 81. Cempulik P. 1996. Bioróżnorodność w skali globalnej i lokalnej. Seminarium Młodych Demokratów i Unii Wolności. Gliwice.
 82. Cempulik P. 1995. Zachowanie i zwiększanie różnorodności życia w przestrzeni Tarnowskich Gór. VII Tarnogórska Sesja Naukowa – Stan i potrzeby badań nad regionem tarnogórskim. Instytut Tarnogórski. Tarnowskie Góry. 8 grudzień.
 83. Cempulik P., Lebiediewa N., Betleja J. 1995. Zachowania żerowiskowe i socjalne kokoszek Gallinula chloropus w okresie zimy. XVI Zjazd PTZool. na Uniwersytecie w Łodzi. 14-16 IX 1995.
 84. Cempulik P. 1994. Ochrona ptaków – myślenie globalne, działania lokalne. Spotkanie ornitologiczne Katowickiego Koła Sekcji Ornitologicznej PTZool. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 85. Cempulik P. 1994. Jak chronić przyrodę w mieście? Wieczór w „Ulu”, czyli spotkania w Muzeum Górnośląskim.
 86. Cempulik P. 1993. Ochrona gatunkowa, a przyrodnicze zbiory muzealne i prywatne w Polsce. VI Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa Przyrodniczego. Muzeum Górnośląskie. Bytom.
 87. Cempulik P. 1993. Propozycja zasad wyceny przyrodniczych zbiorów muzealnych w Polsce. Cel i kryteria wyceny. VI Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa Przyrodniczego. Muzeum Górnośląskie. Bytom.
 88. Cempulik P. 1993. Waloryzacja ornitologiczna jako jeden z warunków dalszego zagospodarowania przestrzennego. Dziedzictwo przyrody terenów zanieczyszczonych. Seminarium w Gliwicach. 13-15 maja 1993.
 89. Cempulik P. 1993. Wrażenia ornitologiczne ze Szwecji i Norwegii. Spotkanie ornitologiczne Katowickiego Koła Sekcji Ornitologicznej PTZool. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 90. Cempulik P. 1993. Konsekwencje środowiskowego rozmieszczenia kokoszki Gallinula chloropus na Górnym Śląsku. Zjazd ornitologów na Uniwersytecie w St. Petersburgu. Listopad.
 91. Cempulik P. 1992. Ökologische Konsequenz einer Verteilung der Teichralle Gallinula chloropus in Habitaten Oberschlesiens. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. 125 Jahresversammlung in Berlin. 27. September bis 3. Oktober.
 92. Cempulik P. 1992. Natur- und Landschaftschutz Gebiet Froschbecken/Żabie Doły. Seminarium skierowane do uczniów ze społecznej szkoły ogólnokształcącej z Bytomia i prywatnej szkoły z Luisen-Lound z RFN.
 93. Cempulik P. 1990. Referat pt. „Rozmieszczenie i liczebność derkacza Crex crex w Polsce”. Zjazd Ornitologów Śląska. Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 94. Guziak R., Cempulik P. 1990. Das Computerprogramm für die Avifauna der Städte Oberschlesiens. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee. Romanshorn/Schweiz, November.
 95. Cempulik P. 1990. Dlaczego kokoszka Gallinula chloropus gnieździ się w wyższych zagęszczeniach na zbiornikach poprzemysłowych Górnego Śląska. Seminarium w Zakładzie Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego.
 96. Cempulik P. 1989. Der Wachtelkönig in Polen. Bestandsentwicklung, Schutzstatus und aktuelle Untersuchungen. Wachtelkönig-Workshop. Zoologische Stadtsammlung München. November.
 97. Cempulik P. 1989. Preferencja środowiskowa kokoszki Gallinula chloropus w warunkach stawów rybnych Wielikąta. Sympozjum pt. „Dynamika populacji ptaków i czynniki ją warunkujące. WSP w Słupsku.
 98. Cempulik P. 1989. Dynamika i czynniki ograniczające liczebność populacji wielikąckiej bączka Ixobrychus minutus. Propozycja jednoczesnych badań populacyjnych tego gatunku w wybranych środowiskach wodnych Polski. Sympozjum pt. „Dynamika populacji ptaków i czynniki ją warunkujące”. WSP w Słupsku.
 99. Cempulik P. 1989. Stan poznania ornitofauny Polski i Śląska oraz prace Grupy Górnośląskiej. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee. Romanshorn/Schweiz, November.
 100. Cempulik P. 1989. Ptaki lęgowe Gliwic i Rybnika. Rozmieszczenie i liczebność. Zjazd Ornitologów Śląska. Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 101. Cempulik P. 1988. Poster: Distribution of Ixobrychus minutus in Silesia and its breeding ecology in fishing ponds in Wielikąt. Innternationale 100. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft. Bonn. September- Oktober.
 102. Cempulik P. 1984. Referat pt. „Biologia rozrodu bączka Ixobrychus minutus i kokoszki Gallinula chloropus na Górnym Śląsku”. Zjazd Ornitologów Śląska. Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 103. Cempulik. P. 1984. Referat pt. „Współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie badań środowiska”. V Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa Przyrodniczego. Ciechocinek.
 104. Cempulik P. 1983. Poster pt. „Wstępne wyniki badań nad ekologią kokoszki Gallinula chloropus i bączka Ixobrychus minutus”. Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Publikacje popularyzujące wiedzę przyrodniczą oraz notatki:

(1982-2017)

 1. Iwasiów T. Betleja J., Cempulik P., Pyśk E., Beuch S. 2017. 35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Zarys historii w latach 1981-2016. Ptaki Śląska 24: 177-186 (także online).
 2.  Cempulik P., Betleja J., Schneider G. Styczeń 2016. Jan Kohut (1925-2016). Wspomnienia. Ptaki Śląska 23: 216-217 (także online).
 3. Cempulik P., Larysz Adam. 2016. Zwierzęta centralnej części Gliwic [folder]. W ramach projektu pn. „Zielone Gliwice” XIV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kultury. 17-18 IX 2016 r.
 4. Cempulik P. i Julia Góra. 2016. Rezerwat Las Dąbrowa [folder]. W ramach projektu pn. „Zielone Gliwice” XIV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kultury. 17-18 IX 2016 r.
 5. Cempulik P., Pankiewicz M. 2012. Ochrona bioróżnorodności w południowo-wschodniej części Górnego Śląska i w Zagłębiu Dąbrowskim. W: Przyroda Zagłębia. Materiały X Sesji Zagłębiowskiej. Red. M. Kisiel i P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, s. 37-52.
 6. Pankiewicz M., Cempulik P. 2010. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Przewodnik po przyrodniczej ścieżce edukacyjnej. Bytom: Górnośląski  Park   Etnograficzny w Chorzowie przy współpracy z  Działem Przyrody   Muzeum   Górnośląskiego w   Bytomiu i Górnośląskim Kołem PTPP „pro Natura”, s. 160.
 7.  Pankiewicz M., Cempulik P. 2010. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.   Bytom: Górnośląski  Park   Etnograficzny w Chorzowie przy współpracy z  Działem Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Górnośląskim Kołem PTPP „pro Natura”, s. 12. [Folder promujący przyrodniczą ścieżkę edukacyjną.]
 8. Cempulik P., Pankiewicz M. 2009. Przyroda Bytomia. Jak zachować jej najcenniejsze wartości? Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu przy współpracy z Działem Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, s. 91.
 9. Pankiewicz M., Cempulik P. 2009. Współpraca przy tworzeniu albumu przyrodniczego pt. Bytom – walory przyrodnicze i krajobrazowe. Bytom: Urząd Miasta Bytomia.
 10. Cempulik P., Holeksa K. 2008. Przyroda Sosnowca. Wydanie II, zmienione. Urząd Miasta Sosnowiec. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom, 96 s.
 11. Cempulik P., Holeksa K. 2008. Co wiemy o jeżach? Folder edukacyjny. Urząd Miasta Sosnowiec. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom, 4s.
 12. Cempulik J., Cempulik P. 2007. Śląski Ogród Zoologiczny. Folder promujący ścieżkę edukacyjną, przewodnik po niej i zajęcia dydaktyczne. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom, 8 s.
 13. Cempulik J., Cempulik P. 2007. Śląski Ogród Zoologiczny. Przewodnik po  ścieżce edukacyjnej. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom, 158 s.
 14. Góra J., Cempulik P. 2006. Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Dolina Brynicy w Czeladzi. Folder informujący o ścieżce.  PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom.
 15. Cempulik P., Góra J., Holeksa K. 2006. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po przemysłowej części województwa śląskiego. Dolina Brynicy w Czeladzi. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom, 64 s.
 16. Cempulik P., Góra J., Sochacka M. 2005. Pomóżmy im przetrwać. Program ochrony miejsc rozrodu płazów w województwie śląskim. Ekoprofit: 90-95.
 17. Cempulik P., Sochacka M., Żyła W., Hadaś T. B. 2005. Gajdzikowe Górki. Przyrodnicza ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Zabrzu-Rokitnicy. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom.
 18. Cempulik P., Skowrońska K. 2004. Piękno Dąbrowy Górniczej. Ptaki. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Krzeszowice, 79 s.
 19. Cempulik P., Góra J. 2003. Ochrona bioróżnorodności i klimatu w gminie Ciasna, czyli działania lokalne o znaczeniu globalnym. Ekorozwój 2(66): 29-32.
 20. Cempulik P., Sochacka M., Żyła W. 2003. Ścieżka dydaktyczna po zespole przyrodniczo- krajobrazowym „Wielikąt”. PTPP „pro Natura”. Wrocław- Bytom.
 21. Cempulik P., Sochacka M., Żyła W. 2003. Ścieżka dydaktyczna po zespole przyrodniczo-krajobrazowym Wielikąt. Folder informujący o ścieżce.  PTPP „pro Natura”. Wrocław – Bytom.
 22. Cempulik P., Nita J. i Waga J. M. 2002. Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Przyroda i Kultura. Mapa Parku Krajobrazowego. Górnośląska Agencja Rozwoju  Regionalnego.
 23. Sochacka M., Cempulik P. 2002. Ochrona płazów w województwie śląskim. Program PTPP „pro Natura” i Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Folder. PTPP „pro Natura”.
 24. Cempulik P. 2000. W regionie Górnego Śląska i Zagłębia. Biuletyn PTPP „pro Natura”, 30 (1): 15-16.
 25. Cempulik P., Piszczek M., Piszczek M., Dobosz R. 2000. Ścieżka dydaktyczna po Garbie Tarnogórskim. Pogórnicze Łąki i Park w Reptach. Krzeszowice, 64s.
 26. Cempulik P., Dobosz R., Kasperek-Cempulik J., Piszczek M. i Piszczek M. 2000. Przyrodnicze ścieżki województwa śląskiego NR 8. Ścieżka dydaktyczna po zespole przyrodniczo-krajobrazowym Żabie Doły. Sosnowiec, 48s.
 27. Cempulik P., Holeksa K., Betleja J., Ryka W. 1999. Przyroda Sosnowca. Urząd Miasta Sosnowiec. PTPP „pro Natura”. Wrocław. 96s.
 28. Cempulik P., Hadaś T. B., Holeksa K., Kasperek J., Kłys G., Szulc-Guziak D. 1999. Tarnowskie Góry. Przyroda na Górnym Śląsku. Jak zachować jej najcenniejsze wartości? Krzeszowice. 96 s.
 29. Cempulik P., Hadaś T. B., Holeksa K., Kasperek J., Kłys G. Przywara Z., Szulc-Guziak D. 1998. Piekary Śląskie. Przyroda na Górnym Śląsku. Jak zachować jej najcenniejsze wartości? Krzeszowice, 96s.
 30. Cempulik P., Dobosz R. 1996. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne województwa katowickiego. Ścieżka dydaktyczna na Garbie Tarnogórskim. 1. Las Segiecki. Krzeszowice, 56 s.
 31. Cempulik P., Dobosz R. 1996. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Dział Przyrody. [Składanka promująca]
 32. Cempulik P., Hadaś T. B. 1995. Przyrodnik i kolekcjoner. Przyroda Górnego Śląska. 1: 95.
 33. Ostański M., Cempulik P. 1995. Mistrz wygodnictwa? Wiedza i życie. 7: 26-29.
 34. Cempulik P. 1986. Ptaki Wielikąta. Krajoznawca Górnośląski . 2: 15-18
 35. Cempulik P. 1986. Sęp płowy Gyps fulvus – materiały do awifauny Śląska. Ptaki Śląska 4: 88 (także online).
 36. Cempulik P. Ostański M. 1985. Obserwacja kaniuka (Elanus caeruleus) w woj. katowickim. Not. Orn.(3-4): 230.
 37. Cempulik P. 1985. Ptaki na wodach zbiorników przemysłowych. Poznaj swój kraj 9: 24-25.
 38. Cempulik P. 1984. Badania ornitologiczne Działu Przyrody w Wielikącie. Komunikaty Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 1: 5-6.
 39. Holeksa K., Cempulik P. 1984. Wielikąt – ptasie księstwo. Przyroda Polska 4: 17-19.
 40. Przygotowane i zrealizowane scenariusze wystaw przyrodniczych oraz związane z nimi materiały promocyjno-edukacyjne:
 41. (1982-2017)
 42. Betleja J., Cempulik P. Dobosz R., Larysz A., Żyła W. Przygotowanie scenariusza wystawy pt. Przyroda Górnego Śląska. Część III: Pola i łaki. Ekspozycja czynna w Muzeum Górnosląskim w Bytomiu od 15 marzec 2017.
 43. Betleja J., Cempulik P. Dobosz R., Larysz A., Żyła W. 2016. Przygotowanie scenariusza wystawy pt. Inwazja u bram. Ekspozycja była czynna w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu od grudnia 2016 do kwietnia 2017.
 44.  Cempulik P., Dobosz R. 2016. Przygotowanie scenariusza wystawy pn. Omne vivum ex ovo. Ekspozycja była czynna w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu od marca do czerwca.2016r.
 45. Cempulik P. 2016. Kuratorskie oprowadzenie w Muzeum Gónośląskim w Bytomiu po wystawie pn. „Omne vivum ex ovo”. 3 kwietnia 2016.
 46. Cempulik P., Larysz Adam i Joanna Szczeponik. 2016. Przygotowanie scenariusza plenerowej ekspozycji pt. „Zwierzęta centralnej części Gliwic” w ramach projektu pn. „Zielone Gliwice” XIV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kultury. 17-18 IX 2016 r.
 47. Cempulik P. 2010. Kurator i koordynator prac nad przekazaniem wystawy czasowej pt. Bernhard Grzimek – z Nysy do Serengeti. do Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik. Czas trwania ekspozycji: 18 lipiec – 12 wrzesień.
 48. Dietrich Ch., Cempulik P. (kuratorzy), Horwat-Cieślik E., Pankiewicz M. (aranżacja). 2010. Adaptacja do warunków ekspozycyjnych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wystawy, powstałej w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, pt. Mein Leben für die Tiere – Bernhard Grzimek zum 100. Geburtstag. Ekspozycja pt. Bernhard Grzimek – z Nysy do Serengeti, była czynna w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu od 12 lutego do 30 kwietnia 2010.
 49.  Betleja J., Cempulik P. Dobosz R., Larysz A., Żyła W. Przygotowanie scenariusza wystawy stałej. Część II. Wody i mokradła. Otwarcie tej ekspozycji miało miejsce 22grudnia 2009 roku.
 50. Cempulik P., Dobosz R. 2005. Przygotowanie treści folderu pt. Środowiska przyrodnicze Górnego Śląska. Część I: Lasy.
 51.  Cempulik P., Przybyła K. 2005-2008. Środowiska przyrodnicze Górnego Śląska. Część I: Lasy. Przygotowanie i aktualizowanie materiałów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.
 52. Sochacka M., Cempulik P. 2004. Opracowanie tekstu o drzewach, do wystawy stałej pt. Środowiska przyrodnicze Górnego Śląska. Część I: Lasy.
 53.  Betleja J., Cempulik P. Dobosz R., Larysz A., Żyła W. Przygotowanie scenariusza wystawy pt. Przyroda Górnego Ślaska. Część I: Lasy. Ekspozycja czynna w Muzeum Górnosląskim w Bytomiu od 1 maja 2005r.
 54. Cempulik P. 2002. Ulotka dla szkół w województwie śląskim, przedstawiająca zakres zajęć dydaktycznych dla różnych grup wiekowych na wystawie czasowej pt. „Ginące siedliska i cenne obiekty przyrodnicze województwa śląskiego”.
 55. Cempulik P., Sochacka M. 2002. Ginące siedliska i cenne obiekty przyrodnicze województwa śląskiego. Scenariusz wystawy zrealizowanej w Muzeum Górnośląskim.
 56.  Cempulik P., Dobosz R. 1996. Tekst składanki o Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Styczeń – czerwiec.
 57. Cempulik P. 1996. Steckbrief. Eberhard Drescher Oberschlesischer Naturforscher und Sammler (1872-1938). Museum in Nysa/Neiße O/S.
 58. Cempulik P. 1996. Składanka. Eberhard Drescher górnośląski przyrodnik i kolekcjoner (1872-1938). Muzeum w Nysie.
 59. Cempulik P. 1996. Eberhard Drescher – górnośląski przyrodnik i kolekcjoner (1872-1938). Dwujęzyczna wystawa czasowa w Muzeum w Nysie.
 60. Cempulik P. Steckbrief. 1996. Eberhard Drescher – oberschlesischer Naturforscher und Sammler (1872-1938). Museum in Kluczbork/Kreuzburg O/S.
 61. Cempulik P. 1996. Składanka. Eberhard Drescher – górnośląski przyrodnik i kolekcjoner (1872-1938). Muzeum w Kluczborku.
 62. Cempulik P. 1996. Eberhard Drescher – górnośląski przyrodnik i kolekcjoner (1872-1938). Dwujęzyczna wystawa czasowa w Muzeum w Kluczborku.
 63. Cempulik P. 1995. Steckbrief. Eberhard Drescher – oberschlesischer Naturforscher und Sammler (1872-1938). Oberschlesisches Museum in Bytom/Beuthen.
 64. Cempulik P. 1995. Składanka. Eberhard Drescher – górnośląski przyrodnik i kolekcjoner (1872-1938). Muzeum Górnośląskie.
 65. Cempulik P. 1995. Eberhard Drescher – górnośląski przyrodnik i kolekcjoner (1872-1938). Scenariusz dwujęzycznej wystawy czasowej w Muzeum Górnośląskim.
 66. Cempulik P. 1994. Tekst składanki do wystawy czasowej pt.” Ptaki Gliwic”. Muzeum w Gliwicach.
 67. Cempulik P. 1994. Scenariusz wystawy czasowej pt. ”Ptaki Gliwic”. Muzeum w Gliwicach.
 68.  Cempulik P. 1989. Komisarz wystawy czasowej pt. ”Zioła z łąk, pól i lasów”. Muzeum Górnośląskie. Bytom.
 69. Dutka H., Cempulik P. 1988. Scenariusz wystawy czasowej pt. ”Gniazda i jaja naszych ptaków”. Zamek w Będzinie.
 70. Cempulik P. 1987. Opracowanie treści informatora dla osób interesujących się ptakami.
 71. Cempulik P. 1987. Scenariusz wystawy czasowej pt. ”Ptaki terenów Górnego Śląska”. Muzeum Górnośląskie. Bytom.
 72. Dutka H., Holeksa K., Cempulik P. 1983. Scenariusz wystawy stałej pt. ”Wśród naszych zwierząt”. Muzeum Górnośląskie. Bytom.

Opracowania dające podstawę do działań na rzecz zachowania i zwiększania bioróżnorodności, w tym waloryzacje przyrodnicze 17 gmin:

(1982-2017)

 1. Beuch S., Cempulik P. Góra J., Ochmann A., Pankiewicz M., Szczeponik J., Śmieja A. i Wojtczak J. 2012. Waloryzacja przyrodnicza Bytomia, z wyłączeniem obiektów chronionych. Wykonał zespół pod kierunkiem dr. Piotra Cempulika do Archiwum Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 2. Cempulik P., Żyła W. 2009. Opinia dotycząca zwiększenia bioróżnorodności w Parku Etnograficznym w Chorzowie, w obrębie planowanych do przebudowy zbiorników i cieków wodnych i ich najbliższego otoczenia. Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego i PTPP „pro Natura” w Bytomiu. Opinię wykonano dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
 3. Cempulik P., Holeksa K., Kokoszka K. 2008. Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej miasta Siemianowice Śląskie. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom, październik. Na zlecenie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
 4.  Cempulik P., Tyc A., Holeksa K. 2008. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na regulacji koryta rzeki Bobrek w km 7 + 648 – 8 + 700. PTPP „pro Natura”. Raport wykonano na zlecenie KWK „Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu”.
 5. Holeksa K., Cempulik P. 2007. Wpływ dotychczas przeprowadzonej rekultywacji terenu nr 3a i jej kontynuacja na powierzchnię 33d, opisaną w waloryzacji przyrodniczej miasta Sosnowiec. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Ekspertyzę wykonano na zlecenie KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.
 6. Cempulik P., Żyła W., Holeksa K. 2007. Ocena aktualnego stanu zieleni i infrastruktury wraz z określeniem kierunków i metod przebudowy zabytkowych parków miejskich na terenie Bytomia. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Ocenę wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Bytom.
 7. Cempulik P., Holeksa K., Holeksa H., Wojtczak J. 2007. Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Sosnowca. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Sosnowiec.
 8. Cempulik P., Holeksa K., Kokoszka K. 2007. Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Czeladzi. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Czeladź.
 9. Cempulik P. 2007. Ekspertyza ornitologiczna na parceli nr 2603 w rejonie ul. S. Okrzei w Piekarach Śląskich. Ekspertyzę wykonano na zlecenie Kompanii Węglowej S.A. Zakład Górniczy „Piekary”.
 10. Cempulik P. 2006. Opinia dotycząca wpływu projektowanych robót regulacyjnych i pogłębienia rzeki Bobrek na środowisko. Opinię przygotowano na zlecenie „ABS-Ochrona Środowiska” sp. z o. o.
 11. Cempulik P. 2005. Najcenniejsze miejsca rozrodu płazów i ptaków wodno-błotnych w Zabrzu oraz wskazanie metody ich zachowania. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Zabrze.
 12. Cempulik P. 2005. Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Zabrza. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Zabrze.
 13. Cempulik P., Guziak R., Adamski A. 2004. Wskazania do zachowania i stworzenia różnorodności siedlisk w obrębie zbiornika „Kuźnica Warężyńska” i w jego najbliższym otoczeniu. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Wykonał zespół pod kierunkiem dr. Piotra Cempulika do Archiwum Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 14. Cempulik P., Jakubiec Z., Sochacka M. 2001. Ocena zagrożenia ptaków przez linię 400 kV Dobrzeń – Wielopole, od Brzeźnicy do Dobrzenia oraz wskazanie sposobów ograniczenia negatywnych skutków. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Rzeszowie sp. z o.o.
 15.  Cempulik P., Piszczek M., Piszczek m., Sochacka M., Imiołczyk A., Żyła W., Ryka W. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Ciasna. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Wykonał zespół pod kierunkiem dr. Piotra Cempulika do Archiwum Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 16. Cempulik P., Holeksa K., Jakubiec Z. Sochacka M.,  Żyła W. 2000. Waloryzacja przyrodnicza gminy Lubomia. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Wykonał zespół pod kierunkiem dr. Piotra Cempulika do Archiwum Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 17. Cempulik P. 1999. Ocena właściwego użytkowania zbiornika „Stawiki” w Sosnowcu. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na prośbę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
 18. Cempulik P. 1999. Wskazówki dotyczące ochrony przyrody na terenach zielonych miasta Kędzierzyn-Koźle. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na prośbę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu.
 19. Cempulik P. 1999. Waloryzacja przyrodnicza miasta Sosnowiec. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta  Sosnowiec.
 20. Cempulik P., Holeksa K., Guziak A. 1999. Uzasadnienie nadania niektórym obszarom  i obiektom przyrodniczo cennym na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiedniego statusu ochrony prawnej. Pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 21. Cempulik P. 1999. Studium przebiegu szlaków rowerowych na obszarze Kędzierzyna-Koźla. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Wykonał zespół pod kierunkiem dr. Piotra Cempulika do Archiwum Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 22. Cempulik P., Holeksa J., Holeksa K., Kasperek J., Kościelny H., Sadowska Z. 1998. Waloryzacja przyrodnicza miasta Lubliniec. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Lubliniec.
 23. Cempulik P., Holeksa J., Holeksa K., Kasperek J., Cempulik M., Sadowska Z. 1998. Waloryzacja przyrodnicza gminy Zbrosławice. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Gminy Zbrosławice.
 24. Cempulik P., Holeksa K., Kasperek J., Sadowska Z., Żyła W. 1998. Waloryzacja przyrodnicza  miasta Radlina. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Radlin.
 25. Cempulik P., Betleja J. Holeksa K. 1998. Opracowanie dokumentacji i wniosków o utworzenie użytków ekologicznych w Siemianowicach Śl.. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
 26. Cempulik P., Holeksa J., Holeksa K. 1997. Zminimalizowanie wpływu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Piekarach Śl. na poziom bioróżnorodności w miejscu jego lokalizacji. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
 27. Cempulik P., Holeksa K., Ryka W., Żyła W. 1997. Rozmieszczenie drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń i przebudowy zieleni w rejonie Placu Wojska Polskiego w Siewierzu. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Siewierz.
 28. Cempulik P., Betleja J., Holeksa K., Kasperek J. 1996. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Tom VIII – uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego – waloryzacja przyrodnicza. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Ruda Śląska.
 29. Cempulik P., Holeksa J., Holeksa K., Betleja J., Kościelny H., Nowak K., Żyła W. 1996. Waloryzacja przyrodnicza miasta Tarnowskie Góry. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.
 30. Cempulik P. 1996. Waloryzacja przyrodnicza miasta Kędzierzyn-Koźle. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 31. Cempulik P., Betleja J. 1996. Wskazania do przebudowy zbiornika Kozłowa Góra, mające na celu zachowanie i stworzenie warunków dogodnych dla ornitofauny. Bytom. Lipiec. Na zlecenie hydrotechników z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 32. Cempulik P. Holeksa K., Betleja J. 1995. Waloryzacja przyrodnicza Piekar Śląskich. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich.
 33. Cempulik P., Betleja J. 1995. Regulacja rozmieszczenia noclegowisk ptaków krukowatych, szpaków i sierpówek, w aspekcie zmniejszania ich uciążliwości w Parku im. A. Mickiewicza oraz przy ul. Kłodnickiej i Barlickiego w Gliwicach. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Gliwice.
 34. Cempulik P. 1995. Studium do przebiegu ścieżek i dróg rowerowych na obszarze Bytomia. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Wykonał zespół pod kierunkiem dr. Piotra Cempulika do Archiwum Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 35. Cempulik P., Betleja J., Holeksa K. 1995. Waloryzacja przyrodnicza miasta Będzina. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Będzin.
 36. Cempulik P., Betleja J. 1994. Regulacja rozmieszczenia i liczebności kormorana Phalacrocorax carbo w województwie katowickim. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Opracowanie wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach.
 37. Betleja J., Cempulik P., Holeksa J., Holeksa K. 1994. Ocena wartości przyrodniczej      osadnika poflotacyjnego MG/70. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Kopalni Orzeł Biały.
 38. Cempulik P., Holeksa K., Betleja J. 1994. Waloryzacja przyrodnicza miasta Siemianowice Śląskie. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
 39. Ostański M, Cempulik P. 1994. Ocena wpływu realizowanej linii wysokiego napięcia 11O kV przebiegającej na wschodnim brzegu Jeziora Dzierżno. Duże ptaki w czasie wędrówek i zimowania. Propozycje dotyczące jej oznakowania w celu zmniejszenia śmiertelności ptaków na skutek kolizji ze wspomnianą linią. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Ekspertyza wykonana na prośbę Urzędu Miasta Gliwice.
 40. Cempulik P., Holeksa K., Betleja J. 1994. Waloryzacja przyrodnicza miasta Zabrze. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Zabrze.
 41. Cempulik P., Betleja J., Holeksa K. 1994. Waloryzacja Przyrodnicza miasta Dąbrowa Górnicza. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.
 42. Cempulik P., Betleja J., Derus M., Dobosz R., Hadaś T. B., Holeksa J., Kłys G. 1993. Dokumentacja projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park w Reptach i przyległy odcinek doliny Dramy”. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach.
 43. Cempulik P., Betleja J., Derus M., Dobosz R., Hadaś T. B., Holeksa J., Kłys G. 1993. Wskazania do planu ochrony rezerwatu Segiet i jego otuliny. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach.
 44. Betleja J., Cempulik P., Chrul Z., Grochowski T., Ostański T., Schneider G., Szlama D. 1993. Waloryzacja przyrodnicza Gliwic na podstawie badań ornitologicznych. KK SO PTZool. Bytom. Opracowano i przekazano do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz do Archiwum Górnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
 45. Cempulik P. 1993. Określenie warunków ochrony miejsca gniazdowania ślepowrona Nycticorax nycticorax na stawach rybnych Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Nowy Dwór w Czechowicach-Dziedzicach. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach.
 46. Cempulik P., Holeksa K. 1993. Charakterystyka i propozycje zabezpieczenia projekto-wanego użytku ekologicznego na terenie byłego wysypiska ziemi i gruzu w Zabrzu przy ul. Webera. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Zabrze.
 47. Betleja B., Cempulik P., Hadaś T. B., Kłys G. 1992. Podziemia bytomsko-tarnogórskie. Rys historyczny i obecny stan wyrobisk, sztolni i szybów. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Centrum Dziedzictwa Kultury Górnego Śląska.
 48. Betleja J., Cempulik P., Dobosz R., Grzegorzek P., Holeksa J., Kłys G. 1992. Dokumentacja projektowanego rezerwatu „Las Dąbrowa”. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach.
 49. Betleja  J., Cempulik P., Dobosz R. 1992. Awifauna projektowanego Rudzkiego Parku Krajobrazowego. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska.
 50. Betleja J., Cempulik P. 1992. Dokumentacja projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły”. Część I. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach.
 51. Cempulik P. Betleja J., Kasperek J. 1991. Waloryzacja przyrodnicza miasta Bytomia. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Bytom.
 52. Cempulik P. 1989. Znaczenie Doliny Górnej Wisły dla ptaków wodno-błotnych, w związku z planowaną budową rafinerii Czechowice-Dziedzice II. Ekspertyzę wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Biura Projektów w Katowicach. Bytom.
 53. Cempulik P., Jakubiec Z., Holeksa K. 1987. Ocena wpływu projektowanej linii wysokiego napięcia 400kV Byczyna – Studzianka na ornitofaunę lęgową i migrującą. Wrocław-Bytom. Na zlecenie projektanta linii.
 54. Cempulik P., Witkowski J., Stawarczyk T., Grabński W., Mielczarek P., Walasz K. 1986. Waloryzacja ornitologiczna województwa katowickiego. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Wojewódzkiego Biura Projektów w Katowicach.

Znajomość języków obcych:

 • niemiecki (czynna)
 • rosyjski (czynna)
 • angielski (bierna)

Zainteresowania, hobby:

 • Antropologia fizyczna, kulturowa oraz ewolucja człowieka
 • Historia, głównie Śląska wraz z kulturą tego regionu
 • Klasyka kina światowego
 • Jazz i Gustav Mahler

Marzenia:

 • 25 wnucząt
 • Dwuletni wyjazd na Nową Gwineę i na okoliczne wyspy
Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.