Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Remont wejścia do budynku

Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu wejścia do budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34 (tarasu nad wejściem głównym do budynku).
Zakres prac:

 1. Remont płyty tarasowej z wykonaniem izolacji.
 2. Renowacja sklepienia ceglanego i kamiennej okładziny tarasu.
 3. Wykonanie odwodnienia tarasu wraz rzygaczem.
 4. Osadzenie wpustu drogowego na terenie i podpięcie go do istniejącej kanalizacji deszczowej.
 5. Renowacja elementów metaloplastyki.

Wycenę należy przygotować na podstawie opracowanego projektu remontu oraz programu postępowania konserwatorskiego. Z ww. dokumentami można zapoznać się w siedzibie Muzeum, po uprzednim umówieniu telefonicznym terminu.

Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące wymagania:

 1. Co najmniej pięcioletnie oświadczenie przy pracach przy obiektach zabytkowych potwierdzone referencjami.
 2. Osoba kierująca robotami budowlanymi z ramienia Wykonawcy winna posiadać:
 • kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, potwierdzonych stosowną dokumentacją
 • uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Oferty winny składać się z:

 1. kosztorysu ofertowego
 2. dokumentów potwierdzających ww. wymagania.

W celu zapoznania się z wejściem do budynku należy dokonać wizji lokalnej w Muzeum, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z Kierownikiem Działu Technicznego p. Janem Kanią tel. 795-432-395.
Wszelkich informacji udziela Zastępca Dyrektora p. Iwona Mohl. tel. 32/281-34-01 wew.113.
Oferty prosimy składać w terminie do 21.04.2017 r. w formie papierowej w sekretariacie Muzeum w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opisanej nazwą firmy oraz dopiskiem „Remont wejścia do budynku”.

 

PRZEDMIAR ROBÓT – PDF