Oferta edukacyjna do wystawy „Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu”

Wszelkie informacje dodatkowe, w tym dotyczące rezerwacji terminów, można uzyskać w Dziale Edukacji, dzwoniąc pod numer 32 281 82 94, w. 127

Więcej tematów lekcji i warsztatów znajdą Państwo na stronie: www.muzeum.bytom.pl/edukacja

Wystawa „Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu”

Jakże byłoby nudno, gdyby wszyscy byli tacy sami – o pięknie różnorodności

Lekcja przeznaczona jest przede wszystkim dla najmłodszych grup wiekowych (6–9 lat). Wychodząc od prostej obserwacji, że każdy z nas jest inny, różny, wyjątkowy, uczestnicy podejmą temat różnorodności. Na zajęciach wprowadzone zostanie pojęcie różnic kulturowych. Dzieci, odkrywając wybrane eksponaty, zapoznane zostaną także z podstawowymi wiadomościami na temat kultury żydowskiej. Będą potrafić wskazać różnice i podobieństwa między współistniejącymi niegdyś kulturami. Zajęcia mają na celu także wzmacnianie postaw otwartości oraz zdrowego, pozytywnego zainteresowania drugim człowiekiem.

Kiedyś to dopiero było. Wielokulturowy Bytom

To zajęcia wprowadzające w historyczne dzieje Bytomia ze szczególnym uwzględnieniem grup ludności, które składały się na jego kulturowy krajobraz. Uczestnicy dowiedzą się nieco na temat współistnienia tych grup, życia codziennego na przełomie XIX i XX wieku oraz ważnych miejsc w przestrzeni miasta. Najmłodsi uczestnicy będą poruszać się po dawnym Bytomiu utrwalonym na ogromnej planszy do gry, po której przewodnikiem będą ich rówieśnicy Lotte i Max – żydowskie dzieci zamieszkujące Bytom na początku XX wieku.

Jako wariant tej lekcji może zostać przeprowadzony także spacer miejski śladami bytomskiej społeczności żydowskiej

Lekcja dostępna jest w czterech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 1–3, klasy 4–6, klasy 7–8 oraz szkoły ponadpodstawowe.

Z wizytą w synagodze

Czym jest i jak działa synagoga? Przyglądając się eksponatom zgromadzonym na wystawie, uczestnicy zapoznają się z wyglądem, wyposażeniem i funkcjami synagogi. Dowiedzą się także, gdzie w Bytomiu się znajdowała, kogo można było w niej spotkać oraz co się w niej działo.

Lekcja dostępna jest w czterech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 1–3, klasy 4–6, klasy 7–8 oraz szkoły ponadpodstawowe.

Radosne świętowanie

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi radosnymi świętami żydowskimi i ich specyfiką. Wychodząc od pytania, czym jest święto i jakie są jego cechy, przy zastosowaniu metod analizy porównawczej, uczestnicy zostaną zapoznani z elementami obrzędowości żydowskiej. Będą potrafić wskazać na podobieństwa i różnice pomiędzy tradycją żydowską a chrześcijańską. W ramach lekcji zostaną omówione takie święta, jak: Rosz ha-Szana, Sukkot, Jom Kipur, Chanuka, Purim oraz Pesach.

Lekcja dostępna jest w czterech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 1–3, klasy 4–6, klasy 7–8 oraz szkoły ponadpodstawowe.

Istnieje także możliwość zarezerwowania zajęć dotyczących jednego wybranego święta w okresie, w którym przypada:

Rosz ha-Szana (Nowy Rok): wrzesień/październik
Sukkot: wrzesień/październik
Jom Kippur: wrzesień/październik
Chanuka: grudzień
Purim: marzec
Pesach: marzec/kwiecień

Tajemnicze przedmioty

Czy rzeczy potrafią mówić? Co trzymają w tajemnicy? Uczestnicy w ramach zajęć odkryją historie i przeznaczenie wybranych przedmiotów związanych z kulturą i obrzędowością żydowską. Poruszony zostanie także temat wyjątkowej rzeczy, jaką jest eksponat – jego znaczenie dla historii i kultury określonej społeczności oraz funkcja, którą zyskuje przedmiot, gdy trafia na muzealną wystawę.

Lekcja dostępna jest w trzech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 1–3, klasy 4–6 oraz klasy 7–8.

Nagle coś się zmieniło…

Osią zajęć jest omówienie i wyjaśnienie procesu wykluczania i dyskryminowania Żydów, który doprowadził do tragicznego finału, jakim była Zagłada, i co za tym idzie – rozległych przeobrażeń w strukturze demograficznej Polski i Europy. Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z mechanizmami wykluczania i dyskryminacji stosowanymi na terenie III Rzeszy już od 1933 roku oraz z historycznym przebiegiem wydarzeń, które doprowadziły do całkowitego zniknięcia z Bytomia przedwojennej społeczności żydowskiej. Uczniowie zostaną uwrażliwieni na takie pojęcia, jak prawa człowieka i prawa obywatelskie, będą potrafić rozpoznać przejawy nienawiści i mechanizmy wykluczania oraz nabiorą świadomości ich możliwych konsekwencji, także w odniesieniu do zagadnień współczesności.

Zajęcia przygotowane są zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi nauczania o II wojnie światowej i Zagładzie. Uwzględniono wiek uczniów, kompetencje społeczne oraz możliwości percepcyjne.

Warianty lekcji dostosowane są do trzech grup wiekowych: klasy 4–6, klasy 7–8 oraz szkoły ponadpodstawowe.

Stamtąd przybywam – o powojennej społeczności żydowskiej w Bytomiu

Zajęcia te, bazując na zgromadzonych na wystawie eksponatach, przedstawiają najnowszą historię Żydów w Polsce. Omawiają kontekst historyczny migracji, które miały miejsce po II wojnie światowej, warunki, w jakich organizowała się społeczność żydowska w powojennym Bytomiu, oraz przyczyny i przebieg kolejnych fal emigracji. W ramach lekcji uczniowie będą pracować z relacjami osób opowiadających o swoich powojennych losach, dzięki czemu wydarzenia historyczne staną się bliższe ich własnym doświadczeniom. Uczestnicy nauczą się także wyodrębniania istotnych informacji (faktów) oraz odróżniania ich od opinii i treści nacechowanych emocjonalnie.

Lekcja dostępna jest w trzech wariantach dostosowanych poziomem do wieku i kompetencji grup odbiorców: klasy 4–6, klasy 7–8 oraz szkoły ponadpodstawowe.