OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 750 OOO EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 750 OOO EURO POD NAZWĄ: „Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), dotyczącej realizacji zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

TEKST OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na zgłoszone pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia