Praca w Muzeum – specjalista ds. sieci komputerowej

Muzeum Górnośląskie poszukuje specjalisty ds. sieci komputerowej do pracy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Wymagania:

 • Biegała znajomość praktyczna oprogramowania systemowego Windows, MS Office.
 • Znajomość budowania i funkcjonowania lokalnej sieci komputerowe.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie usuwania usterek, naprawy i modernizacji komputerów PC z oprogramowaniem Windows, drukarek sieciowych, urządzeń sieciowych.

Mile widziane:

 • Znajomość podstaw HTML, PHP, administracji serwisami internetowymi na platformie WORDPRESS, platform SEKAP, EPUAP, programów katalogowych (Libra, MUSNET).
 • Znajomość systemów telewizji przemysłowej w zakresie administracji i archiwizacji danych.

Opis stanowiska:

 • administracja serwerami oraz siecią komputerową MGB, zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej,
 • przeprowadzanie bieżącej kontroli infrastruktury sieciowej, okresowej modernizacji, rozbudowy oraz wymaganiach napraw urządzeń sieciowych oraz terminali komputerowych, konfigurowanie punktów dostępowych Wi-Fi,
 • nadzór nad wykonywaniem i przechowywaniem kopii zapasowych danych,
 • doradztwo informatyczne dla pracowników muzeum, w zakresie wykonywanych prac.

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku,
 • możliwość podnoszenia swoich kompetencji dzięki szkoleniom specjalistycznym,
 • stabilne warunki zatrudnienia (pełny etat).

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz z danymi kontaktowymi,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – informatyk”) w terminie do 15.10.2020 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty”, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.
 • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

* – Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

___________________________

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
 • e-mail: iod@muzeum.bytom.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

________________________________________

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.