Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje grafika/specjalisty ds. wydawniczych do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje grafika/specjalisty ds. wydawniczych do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw

Wymagania:

 • potwierdzone wykształcenie o kierunku projektowanie graficzne lub pokrewne (wyższe pełne);
 • praktyczna znajomość zasad i umiejętność projektowania graficznego: materiałów promocyjnych i wizerunkowych (plakatów, zaproszeń, ulotek itp.), publikacji zwartych (książek, katalogów, albumów, w tym projektowania okładek oraz projektowania i formatowania publikacji), a także reklamy zewnętrznej (outdoorowej); elementów komunikacji wizualnej, znaków graficznych;
 • biegłe posługiwanie się programami pakietu ADOBE, w szczególności: InDesign, Illustrator, Photoshop;
 • umiejętność przygotowywania plików do druku – praktyczna wiedza z zakresu poligrafii w obrębie przygotowania i weryfikacji proofów (wzorców koloru) i plików w technologii offsetowej, cyfrowej, sitodruku, technice plotowania;
 • umiejętność retuszowania i obróbki fotografii, korekcji kolorów;
 • praktyczna znajomość mediów w poligrafii: rodzajów papierów, folii, podłoży do druku wielkoformatowego itp.;
 • umiejętność przygotowania plików na potrzeby internetu, m.in. sliderów do strony internetowej, coverów do Facebooka, teł do screeningu;
 • poświadczone doświadczenie w pracy na stanowisku grafika i dorobek w zakresie pożądanych umiejętności (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury);
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office i/lub Open Office, Libra itp.;
 • zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość języka obcego (angielski, niemiecki);
 • otwartość i komunikatywność;
 • chęć podnoszenia kwalifikacji;
 • mile widziana umiejętność projektowania i przygotowywania animacji;
 • mile widziana praktyczna znajomość pracy w zakresie poligrafii, doświadczenie we współpracy z drukarniami;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie aranżowania przestrzeni ekspozycyjnych (wystaw) oraz sprzedażowych i visual merchandisingu.

 Opis stanowiska: 

 • opracowywanie graficzne, skład i przygotowanie do druku książek, folderów, katalogów, zaproszeń, plakatów, ulotek, informatorów, wizytówek i innych druków;
 • współpraca z autorami, redaktorami, recenzentami, tłumaczami, plastykami, fotografami, drukarniami, podwykonawcami itp.;
 • przygotowywanie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia;
 • przygotowywanie publikacji/grafik wykorzystywanych na stronie internetowej, Facebooku i portalach społecznościowych (włącznie z animacjami).

Oferujemy: 

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku;
 • możliwość rozwoju zawodowego w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego;
 • stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony, docelowo umowa na czas nieokreślony).

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:

 1. portfolio z minimum 10 realizacjami z zakresu projektowania graficznego (różnorodne nośniki i formy: ulotki, foldery, książki, plakaty, znaki graficzne, ilustracje itp.) w formie gotowych druków lub wydrukowanej prezentacji PDF (uzupełniająco na nośniku CD lub w załączonym linku do portfolio),
 2. listu motywacyjnego oraz CV zawierających informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz
 3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

–  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

 

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ww. dokumentów osobiście (sekretariat) lub pocztą e-mail sekretariat@muzeum.bytom.pl (z dopiskiem „Kadry – grafik”) w terminie do 28.02.2023 roku (decyduje data wpływu).

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
 • e-mail: iod@muzeum.bytom.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

________________________________________

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.