muzeum_gornoslaskie_bytom_gornoslaskie_kroszonki_2019_30.03-28.04.2019_stopka