Oferta pracy na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego

Muzeum GórnośląskieMuzeum Górnośląskie poszukuje kandydata na stanowisko Głównej Księgowej/Głównego Księgowego. Aplikacje można składać do 15 kwietnia br.

Wymagania:
• posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
• wykształcenie wyższe ekonomiczne, najlepiej o kierunku rachunkowość lub finanse
• min. 3-letnie, udokumentowane doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w instytucji publicznej, mile widziane w instytucjach kultury
• teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy o muzeach, o finansach publicznych, o organizowaniu działalności kulturalnej, o rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych oraz znajomość bieżących przepisów podatkowych, prawa zamówień publicznych
• umiejętność obsługi programu FK oraz Płatnik
• biegła znajomość pakietu MS Office (m.in. Excel i Word)
• bardzo dobre umiejętności analityczne
• doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej
• odpowiedzialność, rzetelność, dbałość o szczegóły
• wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych
• dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy
• zaangażowanie w wykonywaną pracę
• umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w rozliczaniu projektów wspófinansowanych ze środków UE, w tym inwestycyjnych o charakterze długookresowym
• znajomość języka obcego

Opis stanowiska:
• Prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, przede wszystkim w oparciu o przepisy odnoszące się do sfery gospodarki finansów publicznych oraz prawo zamówień publicznych.
• Wykonywanie dyspozycji Dyrektora dotyczących środków pieniężnych Muzeum.
• Odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
• Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji oraz kształtowanie polityki cenowej Muzeum, zasad odpłatności za usługi i produkty oferowane przez Muzeum.
• Sporządzanie preliminarzy, planów i sprawozdań budżetowych Muzeum.
• Kontrasygnowanie dokumentów finansowych i umów, w zakresie określonym w Statucie.
• Opracowywanie części finansowej wniosków i wystąpień Muzeum o środki pozabudżetowe.
• Opracowywanie analiz efektywności ekonomicznej Muzeum, w tym w zakresie praktyk podażowych Muzeum.
• Merytoryczny nadzór nad informatycznymi systemami obsługi finansowej Muzeum.
• Obliczanie wynagrodzeń pracowników, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od pracowników oraz zleceniobiorców (sporządzanie list płac, rozliczeń z ZUS).
• Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.
• Prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji zgodnie z przepisami prawa podatkowego i bilansowego.
• Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz deklaracji do US, GUS, ZUS.
• Opracowywanie dokumentów strategicznych w zakresie finansów instytucji.

Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku
• stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony)
• pracę w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego
• atrakcyjne warunki finansowe

Zainteresowanych prosimy o złożenie dokumentacji:
­ CV
­ list motywacyjny
­ koncepcja pracy (do 2 stron A4)
­ zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia
osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 15 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu), z dopiskiem „Kadry- główna księgowa”, na adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”